حسین زهری

اسناد سخن می گویند حسین زهری

بخشی از اسنادی که تاکنون توسط سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است

بازدیدکنندگان گرامی ، رفقای ارجمند

این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد


بانک سپه ایران بعنوان یک بانک دولتی، از دوره رژیم سلطنتی سابق نقش عمدهای در خرید های تسلیحاتی ایران ایفاء کرده است. در دوره رژیم جمهوری اسلامی ایران این بانک علاوه بر وظیفه خریدهای تسلیحاتی و پرداختهای نظامی، به یکی از پایگاههای اطلاعاتی و جاسوسی رژیم ایران تبدیل شد.

یکی از افرادیکه در پوشش کارمند بانک در سالهای گذشته نقش مهمی در کارهای جاسوسی و اطلاعاتی رژیم ایفاء کرد هدایت اشتری لرکی بعنوان رئیس این بانک میباشد.
اشتری لرکی علاوه بر تصدی بانک سالها بعنوان معاون ساواما در فرانسه و در یک رابطه تنگاتنگ با مجیری رئیس ساواما در فرانسه بود. مینا عباسی همسر اشتری چندین سال سمت پیشنماز زنان سفارت رژیم در فرانسه را عهده دار بود.

طی سالهای گذشته رفقای سازمان ما توانستند بخشی از اسناد مربوط به فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را افشاء کنند ونقش مسئولین و عاملان این رژیم را برملا سازند.
درزیر بخشی از اسناد بدست آمده منتشر می گردد.

سند شماره ۱


سند شماره ۲

افشاء انتقال ۲۵۰ تن طلا از شهر زوریخ سوئیس به تهران و انعکاس آن

حسین زهریA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱