اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهسند بزرگداشت ۱۵ خرداد توسط سازمان اکثریت وزدن برچسب ضدانقلاب به نیروهای انقلابی و مبارز برای خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی ایران

اکثریت کمیته مرکزی ضمن تحریف نظرات جناح انقلابی سازمان در ضمیمه نشریه کار شماره ۶۱ در تداوم سیاست ها و بینش قبلی خود و این بار به صورتی عریان تر، با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی همصدا گردید. آنها وانمود می کردند که هر آن احتمال می رود رژیم به زعم آنان »ضدامپریالیست« مورد تهاجم نظامی قرار بگیرد. در همین رابطه با بزرگ جلوه دادن ضدانقلاب مغلوب و طرح تقویت انان از سوی رژیم عراق، تلاش می کردند مبارزات حق طلبانه خلق های ایران از کردستان گرفته تا سیستان و بلوچستان و از خوزستان گرفته تا ترکمن صحرا را به تلاش ضدانقلاب مغلوب نسبت دهند. بدین ترتیب قصد زمینه چینی برای توجیه مقابله مستقیم با این مبارزات را داشتند تا همدوش با پاسداران سرمایه مبارزات ضدامپریالیستی ـ دمکراتیک توده های تحت ستم را به خاک و خون بکشند.در راستای همین سیاست ضدانقلابی ، نمایندگان سازمان اکثریت (فرخ نگهدار و مصطفی مدنی ) برای ابراز وفاداری خود به رژیم جمهوری اسلامی ایران، مخفیانه با بهشتی دیدار کردند. از سوی دیگر به مناسبت بزرگداشت ۱۵ خرداد اطلاعیه ای رژیم پسندانه صادر نمودند. آنها در این اطلاعیه به بهانه ممانعت از انحراف جنبش ضدامپریالیستی، به صراحت هرگونه فعالیت های حتی صنفی ـ سیاسی را اقدامی عجولانه توصیف کرده و با هرگونه تحصن، اعتصاب به نشانه اعتراض به بستن دانشگاه ها مخالفت کردند.


حسین زهری


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de