اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهاکثریت به رژیم جمهوری اسلامی نصیحت می کرد که سیاست شما در کردستان درست نیست

این وضعیت باعث می شود که جنگ طلبانی مثل کومله و اقلیت در کردستان رشد کنند

سازمان «اکثریت» قدم به قدم در همگامی با رژیم جمهوری اسلامی ایران جهت به شکست کشاندن مبارزات توده های مردم گام برداشت، هنگامیکه مجلس ارتجاعی رژیم اولین قطعنامه خود را به سرکوب هرچه بیشتر هموطنان کرد اختصاص داده بود، اکثریت به رژیم نصیحت می کرد که با ادامه این وضع، جنگ طلبانی مانند «کومله» و «اقلیت» رشد می کنند. دراین سند آشکارا اکثریت نیروهای انقلابی و مبارز کردستان را به ضد انقلاب ، ایادی امپریالیسم و رژیم عراق نسبت می دهد. اکثریت اعلام آمادگی کرده است تا دست در دست سپاه پاسداران به «مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران » یاری رساند و «ریشه نیروهای ضدانقلاب در کردستان را نابود نماید»


حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de