اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودههنگامیکه سازمان اکثریت بطور علنی دفاع از رژیم جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرارداد

پس از اینکه جناح انقلابی سازمان دست به مبارزه ایدئولوژیک علنی زد، اکثریت کمیته مرکزی با برخوردی انحرافی کوشید مواضع جناح انقلابی سازمان را مخدوش سازد و عرصه اختلافات را عمدتا بر محور برخورد به گذشته سازمان محدود نماید. آنها می خواستند بدین وسیله با کم اهمیت جلوه دادن اختلافات بر سر بینش رویزیونیستی و رفرمیستی اشان ، ماهیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را کتمان کنند تا راحت بتوانند با این رژیم ضد بشری همکاری کنند..


حسین زهری


حسین زهری


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de