اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب توده«اکثریت»خائن بنا به خصلت اپورتونیستی حاکم بر آن، حتی پس از انشعاب نیز عوامفریبانه تلاش می کرد ماهیت رفرمیستی خود را مخفی نگهدارد وبه نحوی وانمود می کرد که گویا با حزب توده مرزبندی دارد؟؟

.


حسین زهریA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de