اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب توده

در این سند «اکثریت» به تبع ماهیت خود، تحلیل های سازمان از حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را بیشرمانه «پیشداوری» می خواند تا خوش خدمتی خودش به رژیم را توجیه نماید


حسین زهریحسین زهری
حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de