اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهسازمان اکثریت جنبش مقاومت خلق کرد را وابسته به امپریالیسم توصیف کرد و سپاه پاسداران و کمیته های ضد انقلابی و سرکوبگر را مدافعان انقلاب ؟

سازمان »اکثریت« از یک طرف زمینه را آماده می نمود تا جنبش مقاومت خلق کرد را وابسته به امپریالیسم جلوه دهد و از طرف دیگر به بهانه شرکت در سرکوب فئودال ها در فارس از هواداران می خواست تا با سپاه پاسداران، کمیته و... که حتی بنا به اقرار خود به بهانه مبارزه با فئودال ها توده های زحمتکش را سرکوب می کردند همکاری نمایند. سران اکثریت که راه خیانت را به سرعت طی می کردند تا عقب ماندگی اشان از حزب توده را جبران نمایند، بیشرمانه نیروهای انقلابی و مترقی را که ماهیت درگیری ارتجاعی بین ضدانقلاب غالب و مغلوب را به خوبی تشخیص داده و هر دو طرف را نزد توده های مردم افشاء می کردند، دشمنان خلق می نامیدند. همانگونه که روش تمامی اپورتونیست هاست، آنها نیز نیت شوم خود را زیر پوشش حمایت از زحمتکشان پنهان می نمودند. اما هر اندازه که مبارزه توده ها با رژیم تعمیق می یافت، ماهیت ضدانقلابی رهبران »اکثریت« نیز که به گفته حزب توده » هیچ وظیفه ای مقدس تر از دفاع از جمهوری اسلامی« برای خود نمی شناختند، روشن تر می شد..


حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de