اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهبراساس قولی که رهبران اکثریت به بهشتی سپرده بودند

پاسداران و سایر مزدورانیکه در جنگ کردستان دستگیر شده بودند بخاطر خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان اکثریت به این رژیم جنایتکار پس داده شدند

در حالی که رژیم با تمامی توان به سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان به ویژه خلق کرد ادامه می داد و برای تقویت ارگان های سرکوبگرش بر اساس سندی که در نشریه کار شماره ۶۴ منتشر شده بود، تیمسارهای شاهنشاهی را آزاد و در پناه خود می گرفت، سازمان «اکثریت» در راستای خیانت به خلق و خدمت به رژیم قدم های تازه ای برداشت.

سران«اکثریت» بر اساس وعده ای که به بهشتی داده بودند، بخشی از مزدوران رژیم که در نبرد حق طلبانه خلق کرد با نیروهای سرکوبگر به گروگان گرفته شده بودند را با استفاده از اهرم های تشکیلاتی که در مرکزیت شاخه کردستان ایجاد کرده بود، به رژیم تحویل دادند. مسئولیت نگهداری این گروگان ها به عهده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود. این خائنین که هدفی جز تطهیر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نداشتند، مدعی بودند که امپریالیسم و لیبرال ها علیه رژیم توطئه می کنند و خود را موظف می دانستند تا این توطئه ها را خنثی کنند. هنگامی که در پرتو جنگ قدرت بین جناح های حاکم، چهره ضدانقلابی رژیم عیان تر می گشت ، اکثریتی ها تلاش می کردند عملکردهای ارتجاعی رژیم را به این یا آن فرد و یا در بهترین حالت به جناحی از رژیم نسبت دهند تا بدین طریق باز امکان حمایت همه جانبه را از کلیت نظام داشته باشند. اتخاذ موضع «اکثریت»در مقابل درگیری لیبرال ها به سرکردگی بنی صدر رئیس جمهور وقت و حزب جمهوری اسلامی بیانگر گوشه ای از این واقعیت است.

حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de