اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهاطلاعیه اکثریت در باره آزادی بودن قید وشرط مزدوران جمهوری اسلامی ایران در کردستان

اکثریت » در اطلاعیه صادره خود در مورد آزادی بدون قید و شرط گروگان ها تلاش کرد تا در قالب جملات خیرخواهانه، جنبش حق طلبانه خلق کرد را بیهوده و نهایتا ضدانقلابی قلمداد کرده و آن را به شکست بکشاند. این در حالی بود که از سوی دیگر نمی توانست کتمان کند که رژیم به اقدامات سرکوبگرانه خود بطور گسترده ادامه می دهد.

حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de