اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهعرض حال به بهشتی دبیرکل وقت حزب جمهوری اسلامی ایران و اعلام وفاداری به رژیم به بهانه مذاکره

مذاکراتیکه هیچوقت سران اکثریت حاضر نشدند متن آنرا به اطلاع توده های مردم برسانندحسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de