اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب تودهاکثریت در دفاع از طرح اجباری حجاب زنان

پس از انشعاب «اکثریت» از سازمان، ابتدا تلاش کردند تا با استفاده از اهرمهای تشکیلاتی، طرح حقایق از سوی سازمان را وارونه جلوه داده و ذهن هواداران را مشوش سازند. اما افشاگری های مداوم سازمان این ترفند آنها را نقش بر آب ساخت. آنها سپس مذبوحانه کوشیدند با صدور اطلاعیه های کاملا مشابه به نام این یا آن شاخه خود را محق جلوه دهند. باوجود این قبیل ترفندها اما طولی نکشید که چهره واقعی آنها در نزد توده های مردم عریان و آشکار گردید. «اکثریت»مجبور بود برای ادامه حیات هر روز بیش از پیش به رژیم نزدیکتر شود.

در همین راستا بود که در مقابل یکی از ارتجاعی ترین اقدامات رژیم یعنی اجباری کردن حجاب زنان، با اتخاذ یک موضع به غایت انحرافی و اپورتونیستی، عملا سیاست قرون وسطایی رژیم را تبلیغ می کرد وبجای محکوم کردن اقدامات سران رژیم ، مسئولیت طرح اجباری حجاب را به گردن «جبهه سرمایه داری و ایادی امپریالیسم آمریکا » می انداخت.


حسین زهری

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany- Fax: 00-49-221-170 490 21 www.iranian-fedaii.de organisation@iranian-fedaii.de