سند زیر نشان می دهد که چگونه هنگامیکه رژیم جمهوی اسلامی ایران در تنگنای مالی قرارداشت،  هدایت اشتری لرکی معاون وقت ساوامادرفرانسه و رئیس بانک سپه شعبه پاریس مسئولیت داشته است تا باترفندهای مختلف مبلغ یکصدمیلیون دلاراز بانکهای خارج برای خریدهای تسلیحاتی رژیم دست وپا کند

Organisation of Iranian People's Fedaii Guerillas

A.C.P
Postfach 12 02 06
60115 Frankfurt am Main
Germany

Fax:
00-49-221-170 490 21
E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de