بان‭? ‬سپه‭ ‬ا‭?‬ران‭ ‬بعنوان‭ ?? ‬بان‭? ‬دولت‭?‬،‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬سلطنت‭? ‬سابق‭ ‬نقش‭ ‬عمدها‭? ‬در‭ ‬خر‭?‬د‭ ‬ها‭? ‬تسل‭?‬حات‭? ‬ا‭?‬ران‭ ‬ا‭?‬فاء‭ ?‬رده‭ ‬است. در‭ ‬دوره‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬جمهور‭? ‬اسلام‭? ‬ا‭?‬ران‭ ‬ا‭?‬ن‭ ‬بان‭? ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وظ‭?‬فه‭ ‬خر‭?‬دها‭? ‬تسل‭?‬حات‭? ‬و‭ ‬پرداختها‭? ‬نظام‭?‬،‭ ‬به‭ ??? ‬از‭ ‬پا‭?‬گاهها‭? ‬اطلاعات‭? ‬و‭ ‬جاسوس‭? ‬رژ‭?‬م‭ ‬ا‭?‬ران‭ ‬تبد‭?‬ل‭ ‬شد.

‭??? ‬از‭ ‬افراد‭??‬ه‭ ‬در‭ ‬پوشش‭ ?‬ارمند‭ ‬بان‭? ‬در‭ ‬سالها‭? ‬گذشته‭ ‬نقش‭ ‬مهم‭? ‬در‭ ?‬ارها‭? ‬جاسوس‭? ‬و‭ ‬اطلاعات‭? ‬رژ‭?‬م‭ ‬ا‭?‬فاء‭ ?‬رد‭ ‬هدا‭?‬ت‭ ‬اشتر‭? ‬لر‭??‬ بعنوان‭ ‬رئ‭?‬س‭ ‬ا‭?‬ن‭ ‬بان‭? ‬م‭?‬باشد.

اشتر‭? ‬لر‭??‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬تصد‭? ‬بان‭? ‬سالها‭ ‬بعنوان‭ ‬معاون‭ ‬ساواما‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬در‭ ?? ‬رابطه‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬مج‭?‬ر‭? ‬رئ‭?‬س‭ ‬ساواما‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬بود. م‭?‬نا‭ ‬عباس‭? ‬همسر‭ ‬اشتر‭? ‬چند‭?‬ن‭ ‬سال‭ ‬سمت‭ ‬پ‭?‬شنماز‭ ‬سفارت‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬بود.

ط‭? ‬سالها‭? ‬گذشته‭ ‬رفقا‭? ‬سازمان‭ ‬ما‭ ‬توانستند‭ ‬بخش‭? ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعال‭?‬تها‭? ‬جاسوس‭? ‬و‭ ‬اطلاعات‭? ‬جمهور‭? ‬اسلام‭? ‬را‭ ‬افشاء‭ ?‬نند‭ ‬ونقش‭ ‬مسئول‭?‬ن‭ ‬و‭ ‬عاملان‭ ‬ا‭?‬ن‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬را‭ ‬برملا‭ ‬سازند.

درز‭?‬ر‭ ‬بخش‭? ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬منتشر‭ ‬م‭? ‬گردد،‭ ‬تلاش‭ ‬خواه‭?‬م‭ ?‬رد‭ ‬به‭ ‬تدر‭?‬ج‭ ‬بق‭?‬ه‭ ‬اسناد‭? ?‬ه‭ ‬تا‭?‬نون‭ ‬منتشر‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬ما‭ ‬م‭?‬باشد‭ ‬به‭ ‬ا‭?‬ن‭ ‬مجموعه‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭ ‬.

ازهنگام‭ ‬انتشار‭ ‬اسناد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعال‭?‬تها‭? ‬جاسوس‭? ‬رژ‭?‬م‭ ‬،‭ ‬دستگاه‭ ‬اطلاعات‭ ‬جمهور‭? ‬اسلام‭? ‬ا‭?‬ران‭ ‬از‭ ‬طر‭?‬ق‭ ‬عوامل‭ ‬پنهان‭ ‬و‭ ‬آش‭?‬ار‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تبل‭?‬غات‭ ‬گسترده‭ ‬ا‭? ‬عل‭?‬ه‭ ‬رفقا‭? ‬سازمان‭ ‬ما‭ ‬،‭ ‬بو‭?‬ژه‭ ‬رف‭?‬ق‭ ‬حس‭?‬ن‭ ‬زهر‭? ‬دست‭ ‬زده‭ ‬است. دست‭ ‬اندر‭?‬اران‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬مزدور‭ ‬آنها‭ ‬مطمئن‭ ‬باشند‭ ‬،‭ ‬افشاء‭ ‬چهره‭ ?‬ر‭?‬ه‭ ‬آنها‭ ‬جزء‭ ‬لا‭?‬نف‭? ‬مبارزه‭ ‬ما‭ ‬محسوب‭ ‬م‭? ‬شود‭ ‬و‭ ‬لحظه‭ ‬ا‭? ‬ازآن‭ ‬غافل‭ ‬نخواه‭?‬م‭ ‬شد. بدون‭ ‬ش‭? ‬پاسخ‭ ‬شا‭?‬سته‭ ‬ما‭ ‬بعداز‭ ‬سقوط‭ ‬حتم‭? ‬ا‭?‬ن‭ ‬رژ‭?‬م‭ ‬تبه‭?‬ار‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬ر‭?‬ز‭ ‬ودرشت‭ ‬آنان‭ ‬داده‭ ‬خواهد‭ ‬شد.