سند زیر نشان ثابت می کند که هدایت اشتری لرکی بعنوان مأمورحراست رژیم در فرانسه چگونه به رئیس خود تاجیک در تهران گزارش می فرستد.