هنگامیکه هدایت اشتری لرکی بعنوان یکی از مزدوران مورد عنایت دفتر خامنه ای از سوی جناح «اصلاح طلب» زیر سئوال قرارگرفت ، به چاکری و تملق گویی از طاهری یکی از رؤسای حراست پرداخت تا مقام خودرا حفظ کند

Organisation of Iranian People's Fedaii Guerillas

A.C.P
Postfach 12 02 06
60115 Frankfurt am Main
Germany

Fax:
00-49-221-170 490 21
E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de