ناگفته هایی درباره قتل شاپوربختیاردر مصاحبه با سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- حسین زهری (بهرام)

تعویض قاتل شاپور بختیار باج دیگری است که دولت فرانسه به رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد داد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de


حسین زهری