رفیق احمد اقدسی
رفیق شهید احمد اقدسی

فدایی شهید، رفیق احمد اقدسی در سال ۱۳۴۱ در شهر مریوان متولد و تحت شرایط سخت زندگی مشغول تحصیل گردید. رفیق با وجود سن کم، در سال سوم راهنمایی با درد و مصائب زحمتکشان آشنا و در تماس با معلمین و محصلین مبارز، زندگی مبارزاتی خود را آغاز نمود. یک سال پیش از سقوط رژیم شاه همراه با سایر رفقایش در مدرسه و در خارج از مدرسه با پخش اعلامیه و افشاگری و سازماندهی و تماس با مردم، به مبارزاتش ادامه داد. به هنگام اوج گیری مبارزات خلق های ایران رفیق به صف بیکران مبارزات مردم پیوست. در همین هنگام بود که رفیق به نقش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پی برده و ایمان یافت که فدائیان خلق پرچمدار واقعی طبقه کارگر ایران می باشند.
به دنبال سرنگونی رژیم شاه، در تشکیلات دانش آموزان پیشگام مریوان به فعالیت پرداخت. به هنگام اولین هجوم خمینی جلاد به کردستان و خارج شدن پیشمرگان از شهرها، رفیق در هسته های مقاومت شهری به دفاع از خلقش پرداخت. به هنگام تصرف دوباره شهرهای کردستان توسط پیشمرگان در تشکیلات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قرار گرفت. رفیق در میان همرزمانش و در میان مردم منطقه زبانزد صداقت و اخلاق و متانت انقلابی بود و همیشه از اولین داوطلبان شرکت در جنگها و درگیری ها بود. برای نمونه می توان از شرکت در جنگ ترکمن صحرا و دفاع از زحمتکشان خلق ترکمن نام برد.


به هنگام یورش دوم رژیم به کردستان، در صف پیشمرگان سازمان فعالیتی چشمگیر داشت و در تمام درگیری های منطقه کامیاران و سنندج و مریوان شرکت داشت. به دنبال خیانت گروه موسوم به «اکثریت»، به همراه تنی چند از رفقای تشکیلات مریوان قاطعانه از خط اصولی سازمان دفاع می کرد و با تلاشی شبانه روزی و بی وقفه، به سازماندهی و بازسازی تشکیلات جنوب کردستان کمک نمود. رفیق در طول زندگی مبارزاتی کوتاهش، نمونه ای از یک انقلابی واقعی و از خودگذشته بود. رفیق متاسفانه در یک یورش ددمنشانه رژیم به منطقه دزلی مریوان دستگیر و فردای همان روز، در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۵۹ بدون محاکمه، توسط جلادان جمهوری اسلامی در شهر مریوان تیرباران شد و به شهادت رسید. شهادت رفیق باعث تاسف بی حد مردم منطقه گردید و خشم و کینه مردم منطقه را از مرتجعین مدافع سرمایه داری، صدچندان نمود. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de