پاسخ به یک سئوال و توضیح برای عموم


طی ماههای گذشته بارها از ما سئوال شده است : آیا جریان موسوم به سازمان فدائیان(اقلیت) که اخیرا باتفاق فرخ نگهداراز سازمان اکثریت در خیمه شب بازیهای بی بی سی فارسی نقش آفرین شده
ویا
شرکت این جریان دردادگاه فرمایشی ایران تریبونال که از سوی دستگاه اطلاعات غرب برپاشده است ، ربطی به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دارد؟


در پاسخ به این سئوال ضروری دانستیم توضیحات زیر را به اطلاع عموم برسانیم .

طبق اسناد موجود که بیشتر آنها تاکنون درسطح جنبش منتشر شده است:


درخردادماه ۱۳۵۹هنگامیکه درسازمان چریکهای فدایی خلق ایران انشعاب شد، بخش اکثریت با حذف چریک ، نام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را برگزید و بخش اقلیت تحت نام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا به امروزبه مبارزات خود ادامه داده است .هنگام انشعاب اقلیت و اکثریت دو دیدگاه متفاوت در درون سازمان چریکهای فدایی خلق ایران وجود داشت. محوراختلافات درآن هنگام ازاین قرار بود:

اقلیت رژیم جمهوری اسلامی ایران را ضد انقلابی ارزیابی می کرد، به راه رشد غیر سرمایه داری اعتقاد نداشت وشوروی آن روز را به نام یک کشور کاملا سوسیالیستی و محور کمونیسم نمی پذیرفت.
در مقابل جناح اکثریت رژیم جمهوری اسلامی ایران را انقلابی ارزیابی می کرد، به تزهای خروشچف و راه رشد غیر سرمایه داری اعتقاد داشت و شوروی را بعنوان یک کشور کاملا سوسیالیستی ارزیابی می نمود.

قبل از انشعاب جزوات درونی هر دوجناح در سازمان تحت نام گرایش اقلیت و اکثریت بین اعضای سازمان توزیع می گردید. از آنجاکه تعداد اعضای کمیته مرکزی طرفدار گرایش اکثریت بیش از اقلیت بود ، لذا پس از انشعاب بخش اکثریت از این نام استفاده کرد ولی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با اعتقاد به این حقیقت که توده تشکیلاتی و مردم ایران به خط مشی انقلابی اعتقاد دارند و سازمان را به این نام می شناسند، هیچگونه تغییری درنام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نداد.

باوجود تبلیغ و ترویج بسیار پیرامون ماهیت انشعاب، اما در سال ۱۳۶۰ هنوز بخشی از نیروهای مبارز و مردم ایران ازعمق اختلافات بین اقلیت و اکثریت آگاه نشده بودند. در آن هنگامه تاریخی هرروز دسته دسته نیروهای سازمان ویا آنطور که مشهور شده بود (جناح اقلیت) توسط رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران تیرباران می شدند و یا روانه زندان می گردیدند. درچنین شرایطی ایستادگی و پایداری رفقای سازمان موجب شد تا نام اقلیت بیش از پیش بر سر زبانها جاری شود. هرچند سازمان هیچگاه بطور رسمی از نام اقلیت استفاده نکرد.کلیه انتشارات سازمان از بدو انشعاب، اسناد اولین کنگره سازمان که در آذرماه ۱۳۶۰برگزار شد و تمامی نشریات سازمان در داخل و خارج ازکشور این حقیقت راگواهی می دهند که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هرگز از نام اقلیت بطور رسمی استفاده نکرده است.


آیا سازمان فدائیان (اقلیت) که ازسال ۱۳۷۵ اعلام موجودیت کرده است نسبتی با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دارد؟

برطبق اطلاعیه سازمان درتاریخ ۶ خرداد ۱۳۶۶ یکی از اعضای کمیته مرکزی سازمان بنام توکل از سازمان اخراج شد. باوجودیکه وی هنگام انشعاب توانائیهای خود را در چارچوب مواضع حزب توده و رهبری این جریان ارزیابی می کرد ، اما بعلت ناکامی دراین هدف پس از چند ماه با انتشار مجدد نشریه کار ، نام کمیته اجرایی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را برای خود برگزید.

درتیرماه ۱۳۶۶ باتفاق چند تن از هواداران سابق سازمان در خارج از کشور«کنفرانسی» تشکیل داد و نام اقلیت را به پسوند سازمانش اضافه کرد.
در دیماه ۱۳۷۵با برگزاری «ششمین کنفرانس» نام سازمانش را به سازمان فدائیان (اقلیت) تغییر داد. درحقیقت دیماه ۱۳۷۵ تولد سازمان فدائیان (اقلیت ) می باشد.

همانطور که از نام و آرم این جریان مشخص است ، چریک فدایی از نام و اسلحه از آرم سازمان حذف شده است. برای هر فرد اندک آگاهی روشن است که این جریان هیچگونه اعتقادی به خط مشی گذشته وکنونی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ندارد. اقدام به استفاده بخشی از نام و پرچم سازمانی که خط مشی آن مورد تأیید نیست از جانب هرکس و هرجریانی اقدامی نا بخردانه است.از اینرو هرگونه سوء استفاده ازنام و سوابق سازمان چریکهای فدایی خلق ایران معنایی ندارد به جز پشت کردن به آرمانهای سازمانی که از بهمن ماه ۱۳۴۹تا کنون بر سر عقایدش استوار مانده و جانفشانی می کند.

شخصی بنام حسن بهزاد که چند ماه پیش از سوی سازمان فدائیان (اقلیت) ملعبه دست خیانت پیشه ای بنام فرخ نگهدار و بی بی سی فارسی گردید تا نقش «نماینده» سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اقلیت را ایفاء کند ، هیچگونه سابقه ای بعنوان عضو و یا پیش عضو در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ندارد. تمام سوابق این شخص درسازمان به یکدوره فعالیت حاشیه ای در تشکیلات هوادار سازمان در آلمان برمی گردد .

در آبانماه سال۱۳۶۲(نوامبر۱۹۸۳) عده ای از هواداران سازمان برای تسخیر سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران به بلژیک فراخوانده شدند. حسن بهزاد معروف به حسن اصفهانی تنها کسی بود که ازمیان رفقای هواداریکه از آلمان آمده بودند بخاطر عدم شهامت در آکسیون شرکت نکرد وقبل از اجرای آکسیون به آلمان بازگردانده شد. ترهاتی که وی به نام «نماینده» سازمان دربرنامه بی بی سی برزبان آورد اطلاعات جسته گریخته ایست که در خارج از کشور و ازطریق انتشارات سازمان بدان دست یافته است. اینگونه «نماینده ها» فقط در بازار مکاره بی بی سی پیدا می شوند و تاریخ مصرف آنها خیلی زود بپایان خواهد رسید.

دادگاهی به نام «ایران تریبونال» و نقش سازمان فدائیان (اقلیت)

چندی پیش در تداوم سیاست های «اپوزیسیون» سازی امپریالیستها ، دادگاهی به نام «ایران تریبونال» درست شد که برای بزک کردن آن ظاهرا از نیروهای «چپ» نیز استفاده شده است. یکی از این جریانات سازمان فدائیان (اقلیت) است. پس از مشارکت مشعشانه این جریان در«ایران تریبونال» بارها ازما سئوال شده است که آیا این جریان نسبتی با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دارد؟ از اینرو وظیفه داریم به اطلاع عموم برسانیم :

ایران تریبونال یک دادگاه فرمایشی است که ازجانب امپریالیستها ، با بودجه و ابتکار آنها به نیابت از سوی مردم ایران تشکیل گردیده است.عده ای از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران که هیچگونه ارتباط جدی با اقشار مختلف اجتماعی ایران ندارند توسط این نهاد امپریالیستی بکارگرفته شده اند. اگر«ایران تریبونال» وسایرگردهمایی های مشابه در پاریس ، پراگ ، استکهلم و غیره موفق به جذب عده ای از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران شوند، در بهترین حالت چیزی شبیه به لوئی جرگه ای خواهد بود که چند سال پیش برای افغانستان درست کردند و نتیجه آن برهمگان آشکاراست.

از اینرواعلام می داریم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با هرگونه نشستی که از سوی دول امپریالیستی تشکیل شود و هدف آن دخالت در سرنوشت و آینده مردم ایران باشد بطور اصولی مخالف است. افراد و جریاناتی که دراینگونه نشست ها مشارکت می کنند به مبارزات و منافع مردم ایران لطمه خواهند زد. مردمی که سالهاست با دیکتاتوری و ارتجاع پنجه افکنده و در فقر و فلاکت بسر می برند نیازی به چنین مبارزانی ندارند. بدون شک آنها که پول و امکانات در اختیار مخالفین رژیم قراردهند به آنان دستورنیز خواهند داد.

با توجه به توضیحات بالا صریحا اعلام می داریم جریانی که نام سازمان فدائیان (اقلیت) را برگزیده و در کارزار «ایران تریبونال» و بی بی سی فارسی نقش آفرین شده است هیچگونه ربطی به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و خط مشی انقلابی آن ندارد.

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۱-۴ فوریه ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری