گرامی باد
سی و چهارمین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷ و
  چهل ودومین سالگرد حماسه سیاهکل

۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یادآور رزم دلیرانه چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه رژیم شاهنشاهی ایران است. حریقی که دراین روز تاریخی از سیاهکل آغازشد به سرعت در سراسر ایران زبانه کشید و پایه های حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران را لرزاند.
در آن دوران سیاه و خفقان ، ستیز چریکهای فدایی خلق برعلیه دیکتاتوری شاه شوروشوقی دوباره درسراسر ایران ایجاد کرد ونیل به آزادی و دمکراسی را در جامعه خاموش آن روز قوت بخشید.در تداوم مبارزات و جانفشانیهای مداوم، سرانجام اقشار مختلف اجتماعی بر علیه نظام استبدادی بپا خاستند. درسال ۱۳۵۶ توده های وسیع کارگران ، زحمتکشان ، معلمان ، کارمندان ، دانشجویان ، دانش آموزان و آحاد مردم به ستوه آمده ازرژیم سلطنتی شاه به خیابان آمدند، یکصدا فریاد آزادی سردادند . تداوم مبارزات اعتصابات سراسری را درپی داشت، سرانجام در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷حکومت دیکتاتوری شاه ساقط شد. بی تجربگی نیروهای اپوزیسیون ، توهم توده ها نسبت به مذهب و دخالتهای پنهان و آشکار امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا موجب شد خمینی رهبری انقلاب را برباید . از آن پس رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی درایران استقرار یافت.


اکنون سی وچهارسال از عمر رژیمی می گذرد که بنام حکومت الله درایران دیکتاتوری می کند. طی این دوره دول غرب بخاطر منافع اقتصادی اشان دست حاکمان ایران رادر سرکوب توده های مردم باز گذاشته ،عملا درمحافل بین المللی از این رژیم حمایت می کنند.علی رغم ترفندهای غرب و سبعیتی که جمهوری اسلامی درکشتار و خفقان از خود نشان داده است اما استقامت مردم روند حوادث آتی را به گونه دیگری رقم خواهد زد.


هم اکنون درایران باور عمومی براین نکته استوار است که کلیه وعده وعیدهای جناحهای حاکم از بدو روی کارآمدن جمهوری اسلامی تاکنون فریبی بیش نبوده است. تفاوت فاحشی که اکنون با سی وچهارسال پیش وجود دارد و نوید بخش تحولات و دگرگونی نظام خواهد شد ازاین قرار است:
ساختار پیشین در زمان خمینی برپایه اعتماد و احترام به شخص رهبراستوار بود ، درحالیکه ساختار کنونی به یک دستگاه عریض و طویلی تبدیل شده که هدف آن قبل ازهرچیز حفظ قدرت در دست خامنه ای است. در دوره خمینی اتوریته مذهبی و سیاسی وی درحدی بود که نیازی به باج دهی به سپاهیان و اطرافیان بیت رهبری نبود. درحالیکه خامنه ای بعنوان رهبر نظام فاقد چنین اتوریته ای می باشد.


نفوذ خمینی در هیئت حاکمه و جناحهای درگیرچنان بود که درهنگام عزل آیت الله منتظری بعنوان قائم مقام ، بازهم حکومت اسلامی باوجود خلاء رهبری توانست انسجام نسبی خودرا حفظ کند.
درحالیکه اکنون شرایط به گونه دیگریست. پس از مرگ خمینی اولین مشکل سردمداران رژیم جایگزینی رهبر بود. در این مورد علی رغم نقل قولهای دروغ رفسنجانی در مجلس خبرگان از رهبرپیشین در مورد صلاحیت خامنه ای، احراز شرط مرجعیت پس ازخمینی همچنان درهاله ای از ابهام است.اکثر آیت الله های صاحب فتوا مرجعیت خامنه ای را قبول نکردند و هنوز هم قبول ندارند.


خمینی درشرایطی به قدرت رسید که چه درحوزه دینداری و چه درعرصه سیاسی از سوابق مخالفت باشاه برخورد دار بود . علاوه براین توده مردم در آن دوره نسبت به مذهب توهم بسیارداشتند و عمق دنائت وپستی حکومت اسلامی را درک نمی کردند. درحالیکه امروزتوده های مردم صدهاهزار نفر از فرزندانشان قربانی سلطه دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران گردیده اند و ماهیت سردمداران رژیم برهیچکس پوشیده نیست.
خمینی هنگام بحرانها و برزخ با تکیه بر احکام دینی و سوابق سیاسی اش سران دولت را به اطاعت وامیداشت ، درحالیکه خامنه ای اساسا مرجع تقلید نیست و درحوزه سیاست نیز برتری چندانی نسبت به رقبایش نظیر هاشمی رفسنجانی و امثالهم ندارد.


درچنین شرایطی خامنه ای مجبور شده است برای حفظ کامل قدرت موانع بسیاری را ازسرراه بردارد، بعبارت روشن تر مدتهاست که با روحانیت سنتی و رقبای سیاسی اش نظیر رفسنجانی وچندین آیت الله در مجلس خبرگان و قم درافتاده و این امر اتوریته رهبرو کل نظام جمهوری اسلامی ایران را شکسته است.
هم اکنون رهبرخامنه ای مجبور شده است به سپاه پاسداران ، به نیروهای بیت امام که تعدادشان چند برابر دوره خمینی است ، به آیت الله هایی که نه بخاطر اعتقاد به مرجعیت وی بلکه با هدف مال اندوزی دور وی گرد آمدند باج دهی کند تا بتواند اتوریته خودرا بر نهادهای روحانیت ، انتخابات ،مجلس و سازمانهای انتظامی و امنیتی اعمال کند. این روند تاکنون اصول و ماهیت نهادهای انتصابی و یا انتخابی را برهم زده ، درعوض جریانهای مافیایی درون بیت رهبری و سپاه را تقویت نموده است. شرایط حاضر که بدان اشاره گردید از دید عموم مردم ایران پنهان نمانده، دیگر هیچکس رژیم جمهوری اسلامی امروز را به دیده سی و چهار سال پیش نمی نگرد.


اگر خمینی پس از آنهمه جنگ ، سرکوب و کشتار فقط خودرا ملزم می دید تا درموارد خیلی بحرانی و حساس نظیر ایران گیت و یا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ درمورد جنگ ایران و عراق اعلام موضع نماید، خامنه ای اکنون برای آشتی دولت و مجلس ، برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان ، برای هماهنگی فرماندهان سپاه وحتی بخاطربازداشت و یا آزادی «آقازاده ها» دچار عجز وناتوانی می باشد.
دولت که اساسا بایستی بیشترین نقش را در جهت پیشبرد اهداف رژیم ایفاء می کرد، بیش از سه سال است که بصورت آشکار درگیر کشمکشهای جناحی و اختلافات فرقه ای بر سراصل مهدویت در اسلام شیعه گردیده است. احمدی نژاد که درابتدای ریاست جمهوری اش بیش ازاسلاف خود دل رهبر را به دست آورده بود ، اکنون شعار ورود قریب الوقوع مهدی موعود را سر داده ، درنظردارد با تضعیف موقعیت سنتی آیت الله ها نقش سپاه پاسداران را در اقتدار حکومتی بیشتر کند.


رواج افکار ارتجاعی و خرافات عصر جاهلیت که درسالهای گذشته برای اغوای مردم توسط سران حکومت اسلامی رواج یافته بود، اکنون به معضل بزرگی برای رژیم بدل شده است. سی وچهار سال دیکتاتوری و ادعاهای کذب بیداری توده مردم را فراهم ساخته، دیگر آنها خزعبلاتی از قبیل «دیدن سایه امام زمان در آبریزش ناودانی »، « شفای بیماران لاعلاج وسیله زنی که در «هیبت حضرت خدیجه» ظاهر شده ویا «ظهورامام زمان با رهبری شخصی که خودرا سید خراسانی می داند» بعنوان لطیفه توسط مردم به ریشخند گرفته می شود.


طی سالهای گذشته تمامی جناحهای حاکم نظیر «اصلاح طلب» ، لیبرال و سایر گرایشات به کلی از قدرت دولتی ساقط گردیده اند . میرحسین موسوی بعنوان نخست وزیر ۸ ساله خمینی و کروبی رئیس مجلس رژیم «سران فتنه» لقب گرفته در حبس خانگی بسر می برند. قبل از آنها آیت الله منتظری نیز به همین سرنوشت دچار شدو درمقام قائم مقام رهبرپس از سالها حصرخانگی جان سپرد.
اکنون نوبت به جناح دولت به رهبری احمدی نژاد رسیده تا بعنوان«جریان انحرافی» تصفیه شود. مقدمات این کار فراهم گردیده و روزی نیست که طرفداران دولت از یکسوبا جریان حاکم به رهبری خامنه ای برای حذف یکدیگر بجان هم نیافتند.سپاه پاسداران کلیه ارکان اقتصادی - نظامی و حتی قوه مقننه را در دست گرفته ، کاربجایی کشیده شده است که بخشی از بازاریان نیز به صفوف مخالفین رژیم پیوسته اند.


کارگران ایران که از بدو روی کار آمدن رژیم اسلامی فاقدهرگونه حقوق سیاسی - صنفی می باشند ، اکنون بیش از پیش در فقرو فلاکت عمومی گرفتار شده اند. درسالهای اخیر چندین کارخانه بسته شده وصاحبان آنان سرمایه های خودرا به کشورهای خارج انتقال داده اند. هم اکنون بخش زیادی از کارگران شاغل با عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان مواجه می باشند.


جاه طلبی های رژیم در سطح منطقه و دخالتهای بیجا در امور سایر کشورها موجب تحریم شدید بر علیه ایران گردیده است.علی رغم ادعاهای پوچ سران رژیم در مورد بی اثر بودن تحریمها ، اما آثاردهشتناک تحریمها در زندگی روزه مره مردم خود نمایی می کند. همین بس که طبق آمار وب سایتهای جانبی رژیم تاکنون ۴۶۰۰ نفر براثر تولید بنزین آلوده درتهران جان خودرا ازدست داده اند.


درشرایطی که مردم روز بروز بی چیز تر می شوند اما در پرداخت بودجه های کلان به حزب الله لبنان ، حماس ، جهاد اسلامی و نفت مجانی برای سوریه هیچگونه تأخیری صورت نمی گیرد.
هم اکنون جناحهای درگیر حاکمیت خودرا برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دیگری آماده می کنند. بدون شک در روزهای آتی بازهم شاهد درگیریهای گسترده بین جناحها خواهیم بود.
درچنین شرایطی است که مردم ایران بیش از هروقت دیگری به فکر چاره جوئی افتاده تا خودرا از یوغ رژیم دیکتاتوری حاکم رها سازند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از همه نیروهای انقلابی و مبارز دعوت می کند حساسیت شرایط موجود را مد نظر قرار داده، باهمبستگی بیشتر برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران متحد شویم.


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق
گرامی باد خاطره رفقای رزمنده قیام و سیاهکل
زنده باد سوسیالیسم
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۱-۸ فوریه ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری