پیرامون ادامه خیانتهای سازمان اکثریت و متحدینش

ادامه « چهره حقیقی رهبران سازمان خائن اکثریت را بهتر بشناسید»

«خانه از پای بست ویران است»
خانه فکری «حزب چپ» از پای بست ویران است...
در اظهارات نظرات پیرامون باصلاح حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کلمه «چپ» بطور مرتب و بطور مکرر تکرار میشود بدون اینکه کسی مفهوم و منشاء آن را در نظر بگیرد.
بدیهی است که تمامی جریانهای فکری- سیاسی اعم از بورژوایی، خرده بورژوایی و کارگری بطور عام دارای جناحهای چپ، راست و اکثرا میانی میباشند.
بنا بر این، سؤال این است: حزب باصطلاح چپ ایران ( فدائیان خلق) از چه قماش است؟ انتخاب عنوان «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»، گذشته از هر توجیهی که «تشکیل دهندگان» این باصطلاح حزب سوسیال- دموکرات بتراشند، نشانه، فقر فکری، ترسویی و بی شهامتی آنها از اعلام وابستگی آشکار خود به جناح راست سرمایه داری جهانی میباشد که فقط خودشان را میتوانند بفریبند.

محض خاطر علاقمندان «حزب چپ» یادآوری میکنم، که طراحان غربی (منظور غرب ایدئولوژیک است) پس از شکست سخت فاشیسم سرمایه داری در مقابل اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم و گسترش نفوذ کمونیسم در میان توده های استثمارشونده در سراسر گیتی، به تلاشهای گستردهای برای به فراموشی سپردن، به سخن دقیقتر، برای حذف کلمات سرمایه داری و کمونیسم از ادبیات سیاسی دست زدند. در نهایت عبارت «سوسیال- دموکراسی» را بمثابه جایگزین سرمایه داری و کلمه «چپ» را بعنوان جایگزین کمونیسم انتخاب نمودند که هیچ کدام از این عناوین مفهوم و ماهیت سرمایه داری و کمونیسم را بطور نه فقط مشخص، حتی بصورت تلویحی هم بیان نمیکند. این طراحی در حالی اتفاق افتاد، که طراحان امپراطوری آمریکا بخاطر کلمه «سوسیال» حتی به پذیرش عبارت سوسیال - دموکراسی هم تن ندادند. به همین سبب نیز در حریم امپراطوری آمریکا هیچگاه به تشکیل حزب سوسیال- دموکرات اجازه داده نشد.


اگر چه عنوان ترکیبی «سوسیال- دموکراسی» سابقه تاریخی دارد، اما سوسیال- دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم، مفهوم و اهداف کاملا متفاوت با سوسیال- دموکراسی قرن نوزده و اوایل قرن بیستم را احاطه میکند. به کلام واضحتر، همانطور که تاریخچه حاکمیت یا ائتلاف احزاب سوسیال- دموکرات با احزاب افراطی سرمایه داری در دولتهای حاکم اروپا نشان نیز میدهد، سوسیال- دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع، یکی از هارترین جناح سرمایه داری را نمایندگی میکند. هر چند سوسیال- دموکراسی سنتی نیز تفاوت چندان ملموسی با جناح راست سرمایه داری نداشت.

ضمن اینکه سوسیال- دموکراسی بطور کلی عنوان بی مسمایی بحساب میآید. مانند: خانه سقف دار یا اتومبیل دارای چرخ و غیره.  سوسیالیسم یا سوسیالیسم است با تمام ابعادش و یا نیست. ترکیب آن با دموکراسی یا اسم تفصیلی دیگر، خود آن را از محتوا تهی میسازد.
نامه های «بزن، بزن، فدایت شوم» سازمان اکثریت به اغلب رؤسای جمهور امپراطوری آمریکا، از جمله، به جورج بوش صغیر- جنایتکار جنگی، انکار وجود امپریالیسم حی و حاضر و نوع برخورد آن به جنگهای امپریالیستی دوره معاصر، از جمله، بر علیه لیبی و سوریه نیز گواه روشن وابستگی این «حزب چپ» به جبهه سرمایه داری جهانی است.

ضمنا، کلمه «چپ» هم بیش از آن گنگ و نامفهوم است که بتواند بیانگر مارکسیسم- لنینیسم که جای خود دارد، حتی ترقیخواهی باشد.
در مجموع، تشکیل چنین «احزابی»، آنهم با عنوان عام و در عین حال بی معنی «چپ»، چیزی جز خودارضایی و مشغله های موقتی نیست و نمیتواند هیچ نتیجه مثبت ببار آورد. بزودی زود پته این سیاه بازیها روی آب خواهد افتاد.

علاوه بر این، همانطور که ترکیب اعضای «رهبری» منتخب باصطلاح کنگره «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» نیز بطور آشکار نشان میدهد، چنین وحدتها و سرهم بندی کردن این باصطلاح «حزب چپ» بر اساس آن، در واقعیت امر، تیر خلاصی بود که «دوستان نادان و دشمنان آگاه» بر فرق سازمان اکثریت- سازمان منحرف از آرمان جنش فدایی شلیک نمودند و جنازه متعفن آن را به دم اسب امپریالیسم جهانی بستند.

این نوشته درتداوم بیانیه قبلی سازمان با عنوان «چهره حقیقی خائنین سازمان اکثریت را بشناسید» ازجانب رفیق ا. م. شیری دریافت شده است.

برای مشاهده اصل اسناد خیانتهای سازمان اکثریت به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/AK.html


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری