انفجار بمب کارگذاشته شده در اتومبیل مسئول تشکیلات

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اسپانیا

صبح امروز اتومبیل مسئول تشکیلات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اسپانیا منفجر شد. مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران که عامل اصلی این اقدام تروریستی می باشند پس از ردیابی مسئول تشکیلات سازمان از محل کارش ، مکان پارک اتومبیل وی را شناسایی کرده بودند.

مدتهاپیش اطلاع یافتیم مأموران مستقر در سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید در نظر دارند به جان محسن ابراهیمی رفیق مسئول تشکیلات سازمان سوء قصد کنند. با آگاهی از قصد شوم مزدوران رژیم، درماههای اخیر وی کمتر از اتومبیل شخصی استفاده می کرد . همین هوشیاری موجب شد تا موقع انفجار وی داخل اتومبیل نباشد و از سوء قصد آدمکشان رژیم جمهوری اسلامی در امان بماند.

پس از وقوع انفجار مأموران امنیتی اسپانیا در محل حاضر شدند و به تحقیق پرداختند. آنها با جمع آوری تکه هایی از قسمت های منفجر شده و انگشت نگاری ، پرونده ای را برای شناسایی عوامل این انفجار تشکیل دادند.

سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران مطمئن باشند اعمال تبهکارانه آنان نمی تواند هیچگونه خللی در اراده راسخ رفقای ما و سایر مبارزین راه آزادی تا سرنگونی این رژیم ضد مردمی وارد سازد. فریاد آزادیخواهی اکنون سراسر میهن مارا فراگرفته است. عکسهای اتومبیل منفجر شده ثابت می کند که خودروی مسئول تشکیلات سازمان در اسپانیا مملو از پوسترهایی بوده است با مضمون فریاد آزادی و مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۴ آذر ۱۳۸۹-۱۵ دسامبر۲۰۱۰


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de