درسکوت کامل رسانه های دولتی ، جنگلهای کردستان همچنان می سوزد

بدنبال آتش سوزی های گسترده ماه گذشته در منطقه زاگرس و اشترانکوه در استان لرستان ، اکنون چند هفته است که جنگلهای کردستان بطور وسیعی دچار حریق شده است. در هفته های گذشته اخباراین آتش سوزی مهیب در شهرهای مریوان و سروآباد، فقط وسیله چند وب سایت محلی انعکاس یافت و سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران از پخش اخبار این حادثه جلوگیری می نمایند.

آتش سوزی جنگلهای کردستان عمدتا از منطقه مریوان شروع شده و از مسیر اورامانات به سوی جنگلها و مراتع کرمانشاه زبانه می کشد. اهالی این خطه احتمال دست داشتن عوامل رژیم در این آتش سوزی را بعید نمی دانند ، چراکه رژیم نه اخبار آنرا منعکس می کند و نه در جهت مهار آتش گامی بر می دارد.

باوجودیکه در اکثر کشورهای دنیا هنگام وقوع چنین حوادثی ، یگانهای ویژه هوایی به همراه هواپیماها و هلیکوپترها جهت اطفاء حریق وارد عمل می شوند، اما رژیم جمهوری اسلامی ایران ضمن سکوت، از انعکاس اخبار آتش سوزی توسط رسانه های گروهی جلوگیری می کند. از سوی دیگر آتش سوزی در نوار مرزی کردستان ایران و عراق صورت گرفته است، جایی که نیروهای مبارز بیشترین تحرک سیاسی - نظامی را درآنجا از خود نشان می دهند. چه بسا رژیم جمهوری اسلامی ایران تجارب گذشته رژیم عراق را بکار گرفته تا با سوزاندن جنگلها بتواند آسانترتحرک پیشمرگان را زیر نظر داشته باشد و به نیروهای مبارز در این منطقه ضربه وارد کند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن اعلام همبستگی با مردم کردستان ، بویژه روستائیانی که مراتع و جنگلهایشان طعمه حریق شده است ، از همه نیروهای انقلابی و مبارز دعوت می کند با انعکاس حقایق مربوط به این حادثه به یاری مردم کردستان برخیزند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۹مرداد۱۳۸۹-۳۱جولای ۲۰۱۰


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de