اعدام جنایتکارانه ۵ مبارز راه آزادی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران

باردیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران برای ادامه بقاء حکومت لرزان خود به جنایت تازه ای دست زدند. درپناه سکوت سنگین کشورهای غربی ، مدعیان دفاع از حقوق بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل، سحرگاه یکشنبه گذشته پنج تن از انقلابیون و آزادیخواهان زندانی اعدام شدند.

پنج تن انقلابی آزاده از مدتهاپیش در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به سر می بردند و تنها جرم آنها وفاداری به آرمان کارگران و زحمتکشان ایران و خلق تحت ستم کردستان بود . فرزاد كمانگر ، على حيدريان ، فرهاد وكيلى ، شيرين علم هولى و مهدى اسلاميان جان باختگانی هستند که ددمنشان جمهوری اسلامی ایران پس از مدتها شکنجه و نگهداری در زندان، سرانجام آنهارا بخاطر پایداری برسرعقایدشان اعدام کردند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک ، از تمام اعضاء ، هواداران و آزادیخواهان ایران دعوت می کند در برابر این تعرض آشکار به آزاد اندیشان ایران ساکت نمانند، صدای اعتراض خودرا به هر نحو ممکن رسا تر سازند.

سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی ایران

گرامی باد خاطره پنج رزمنده راه آزادی

پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰ مه ۲۰۱۰


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de