بیانیه مشترک

هموطنان مبارز

دریکسال گذشته ، مبارزات خستگی ناپذیر توده های تحت ستم ایران برعلیه حاکمان مستبد موجب شده است تا آنها برای ادامه حکومت دیکتاتوری - مذهبی خویش باردیگر به تشدید سیاست سرکوب و اعدام بپردازند.

طی ماههای گذشته به دفعات مکرر نیروهای مبارز ایران را آماج حملات وحشیانه قرار داده اند. سیاست سرکوب رژیم هیچگونه حدی نمی شناسدو تمامی آزادیخواهان به یکسان مورد شکنجه و تیرباران قرار می گیرند. کارگران ، دهقانان، معلمین ، دانشجویان ، دانش آموزان ، خلقهای تحت ستم کردستان ، آذربایجان ، بلوچستان ، ترکمنستان و سایر اقوام تماما در زیر فشار و ارعاب قرار گرفته اند.

درچندماه گذشته به دفعات مکرر چریکهای آزادیخواه کردستان را ناجوانمردانه آماج حملات غافل گیرانه قرار داده ، خانواده های آنان را بازداشت و فعالین این جنبش را تیرباران کرده اند. روز یکشنبه گذشته ۵ مبارز جان برکف رادر زندان اوین به دار آویختند که چهارتن آنها از مناطق کردستان ایران بودند.

باوجودیکه اینگونه اعدامها در کنار سکوت دولتهای غربی و مجامع بین المللی صورت گرفته است اما بجاست که ما فریاد اعتراض خودرا بر علیه این شرایط رساتر سازیم . ازاینرو امضاء کنندگان این بیانیه از تمام کسانیکه خودرا پای بند اصول انسانی و دمکراسی می دانند تقاضا می نمایند خواستهای زیر را به هرنحو ممکن در اذهان جهانیان و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل انعکاس دهند.

-۱ توقف بازداشت و سرکوب کلیه آزادیخواهان ایران

-۲ آزادی کلیه زندانیان سیاسی درسراسرایران

-۳ محکوم کردن رژیم های ایران و ترکیه و توقف استرداد مبارزین کرد ایرانی به دولت ترکیه

-۴ حمایت از خلقهای تحت ستم ایران

-۵ محکومیت اعدام جنایتکارانه پنج مبارز راه آزادی بنامهای :

فرزاد كمانگر ، على حيدريان ، فرهاد وكيلى ، شيرين علم هولى و مهدى اسلاميان


انجمن کردهای مقیم اسپانیا

انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de