تظاهرات باشکوه اول ماه مه در سراسر جهان

امروز بمناسبت اول ماه مه ، جشن فرخنده کارگران در سراسر جهان با تظاهرات و راه پیمائی برگزار گردید. به جز چند کشور دیکتاتوری نظیر رژیم جمهوری اسلامی ایران که به کارگران اجازه فعالیت سیاسی و برگزاری مراسم ویژه خودرا نمی دهند ، عموما در سراسر دنیا کارگران با تظاهرات خیابانی پرچمهای سرخ برافراشتند و بر علیه امپریالیسم و نظام سرمایه داری شعار سردادند.

به گزارش انجمن هواداران سازمان در اسپانیا به دعوت سندیکای کارگری و نیروهای انقلابی این کشور تظاهرات و راهپیمایی باشکوهی از میدان آتوچا تا میدان سول برگزار گردید. در این تظاهرات هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مشارکت فعال داشتند و در صفوفی بهم فشرده باسایر نیروهای انقلابی حرکت می کردند.

عکسهای زیر مربوط به مراسم این روز تاریخی می باشد.