بی کفایتی رهبران جمهوری اسلامی در اداره کشوروتشدید تحریمها موجب شده است تا از مردم دعوت کنند خودرا بامحاصره اقتصادی پیغمبر در« شعب ابی طالب » مقایسه کنند؟!

جاه طلبی های نظامی و بی لیاقتی سران رژیم در کنترل اقتصاد کشورباعث گردیده است که هر روزبرنابسامانیهای اقتصادی - اجتماعی مردم افزوده شود. در تازه ترین ادعای سخیفانه رژیم از زبان محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی گفته شده است:
«باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابیطالب گرفتار شدهایم.»
شعب ابی طالب محلی است که ظاهرا محمد بعنوان پیغمبرمسلمانان به همراه عده ای از طرفدارانش سه سال در محاصره اقتصادی قرار داشته و برطبق ادعای مکاتب دینداری آنها از گرسنگی سنگ بر شکم خود می بسته اند.

درحالیکه طی سالهای گذشته ابعاد دزدیها وچپاول منابع کشورتوسط سران رژیم جمهوری اسلامی در مقیاس میلیارد دلار صورت گرفته است، اکنون که اقتصاد کشور از رهگذر این بی خردیها به سوی ورشکستگی سوق داده شده ازمردم می خواهند تا به صدراسلام بازگردند و از گرسنگی سنگ بر شکم خود آویزان کنند.
سران رژیم که تاکنون بارها تأثیر تحریمها براقتصاد ایران را بی نتیجه ارزیابی می کردند و قطعنامه های بین المللی را ورق پاره های بی ارزشی می دانستند ، اکنون اززبان مجتبی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی اعتراف می کنند که «درجنگ اقتصادی» به سر می برند.درهمین رابطه اخیرا ۳۰ تن از نمایندگان مجلس رژیم تقاضا کرده اند تا برای تأثیر تحریمها براقتصاد کشور جلسه ویژه ای تشکیل شود.

باوجودیکه اکثر سران رژیم میلیاردها دلار درآمد کشور را به حسابهای خود درخارج از کشور اندوخته اند وبه احداث ویلاهای گران قیمت و سرمایه گذاری به نفع شخصی پرداخته اند، ازمردمی که اکنون برای تأمین معیشت اولیه خود درمانده اند دعوت می کنند تا خودرابرای ریاضت کشیهای صدر اسلام آماده کنند.
بدون شک روند مبارزات آتی و مقاومت روز افزون کارگران و کلیه اقشار زحمتکش ایران نشان خواهد داد توده مردم هرگز تسلیم اینگونه خیالپردازیهای سران رژیم نخواهند شد. آشفته فکریهای سران رژیم در تجویز«شعب ابی طالب» برای آینده اقتصادی کشورچیزی نیست به جز دست و پا زدن در باتلاقی که سرانجام به فروپاشی نظام استبدادی آنهاخواهد انجامید.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری