حمایت آمریکا از بنیادگرایان اسلامی در خاورمیانه و پیامدهای آن

بدنبال حمایت آمریکا و متحدینش از بنیادگرایان اسلامی در خاورمیانه و جایگزینی این جریانات با دیکتاتورهای قبلی، افراطیون اسلامی نیجریه نیزبا تشدید عملیات تروریستی خواهان حکومت اسلامی شدند.

«بهارعربی» که درعمل خزان را برای کشورهای عرب به ارمغان آورده است چیزی نیست به جز تعویض دیکتاتورها توسط آمریکا. سیاست آمریکا به سیاق پنجاه سال گذشته کماکان بر تقویت پان اسلامیسم درخاورمیانه است تا از اینطریق جنبشهای آزادیبخش توسط جریانات بنیادگرای محلی سرکوب شوند. در این سناریو آمریکا بطوردائم پرچمدار«حقوق بشر» باقی میماند و به حکومتهای منطقه نهیب می زند که «حقوق بشر» را رعایت کنند.

درحالیکه آمریکا خود مبتکر روی کار آمدن ضیاء الحق ها و اسلاف وی در پاکستان ، آیت الله خمینی درایران ، اخوان المسلمین در مصر، طالبان درافغانستان ،حکومت دیکتاتوری شیعه نوری المالکی درعراق ، رجب طیب اردوغان درترکیه ، بنیادگرایان و مرتجعین عصرجاهلیت در لیبی و چندین نمونه دیگر می باشد، اما درهمان زمان فراموش نمی کند تا فریاد بر آورد «دمکراسی» دراین کشورها به خطر افتاده است ؟!

آیا درشرایطی که آمریکا از شیخ راشد الغنوشی مرتجع در تونس و از رجب طیب اردوغان در ترکیه حمایت می کند تا جوامع لائیک این کشورها را به یک جامعه عقب مانده مذهبی تبدیل کنند تروریستهای مسلمان نیجریه تشویق نمی شوند تا کلیساهای مسیحیان را با بمب ویران کنند؟ مگر مسلمانان افراطی مصری که همین تاکتیک رادر مصر علیه مسیحیان برگزیدند موفق نشدند؟ آیا حملات تروریستی افراطیون مصر باعث شد تا جریان اخوان المسلمین در مصر عقب رانده شود؟ خیر، برعکس آنها اکنون با کمک آمریکا بیش از هفتاد درصد کرسی های پارلمان مصر را دراختیار گرفته اند.

نمونه ها بسیارند وشرح آن درهمین حد کفایت می کند، آنچه مسلم است این واقعیت است که آمریکا و همپیمانانش از بنیادگرایی اسلامی واهمه ای ندارند. برعکس آنها از دمکراسی و آگاهی نسل جوان وحشت دارند. درچارچوب این سیاست است که آنها سالیان متمادی است به دفاع از پان اسلامیسم دست زده اند و تلاش می کنند با استفاده از هر ابزاری ، حتی تروریسم اسلامی، نیروهای بالنده جوامع را سرکوب کنند.

تجارب سالهای گذشته ثابت کرده است برای آمریکا فرقی نمی کند سرکوب توسط چه قشری صورت گیرد.در دوره ای این وظیفه به دیکتاتورهای کراواتی ، زمانی به ژنرالها با لباس نظامی و اکنون به مرتجعین با شنل «روحانیت» سپرده می شود. مهم قراردادهای اقتصادی وتأمین سرمایه گذاری در این کشورهاست که پیشاپیش تضمین های لازم از دیکتاتورها گرفته می شود.

صرف نظر از بدکرداریهای آمریکا و متحدینش ، اما رشد و پیشرفت جامعه بشری را نمی توان با دیکتاتوری و حمایت از مرتجعین سد کرد. بدون شک سرانجام دراین تلاطم و دربستر خیزشهای آتی ، ابرقدرتی آمریکا تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی و بیداری نسل جوان فرو خواهد ریخت.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری