جوانان ترکیه باردیگر برعلیه سرکوبگران ترکیه ، همچنین درمخالفت با سیستم سرمایه داری ، سیستم آموزشی ترکیه ، خصوصی سازی مدارس و دانشگاهها به میدان نبرد آمدند.


در ادامه تحصن سه روزه دانشجویان ، سرانجام روز نوزدهم ژوئن ساعت ۷ بعد از ظهر، دانشجویان معترض تظاهراتی را از گالا تاسارای به طرف میدان تاکسیم شهر استانبول ترتیب دادند. این تظاهرات نه فقط بخاطر مطالبات آنها در ترکیه بلکه باهدف همبستگی بین المللی با سایر مردم تحت ستم دنیا صورت گرفت.


هنگام تظاهرات عده زیادی از رهگذران به آنها پیوستند و با آنان همصدا شعارهایشان را تکرار کردند. جوانان شرکت کننده و سازماندهان این تظاهرات معتقدند که با گسترده تر شدن اینگونه حرکت های اعتراضی و مبارزه بی وقفه میتوانند به مطالباتشان دست یابند .آنها تصمیم قاطع گرفته اند تا دست یابی به خواسته هایشان از مبارزه دست بر ندارند. یکی از سازمان دهندگان تظاهرات می گوید: مردم ستمدیده جهان چاره ای ندارند جز اینکه برای تحقق خواسته هایشان با اتحاد عمل علیه سیستم سرمایه داری بپا خیزند.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری