رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامیهای ده ها ساله اش ، همچنان در ترویج افکارخرافی پافشاری می کند. حکم انتصاب فرماندار ساری توسط وزیر کشور بخاطر «استخاره بد» لغو گردید.

علی بابایی استاندار مازندران به خبرگزاری مهر گفته است «دلیل اصلی لغو حکم فرماندارمنصوب شده وزیر کشور استخاره بد بوده است».
اگر چه دلیل اصلی بر کناری بابایی توسط سید علی اکبرطاهایی استاندارمازندران «استخاره بد» ذکر شده است ، اما نباید فراموش کنیم ، رهبران رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره اینگونه حیله هارا برای حذف رقباو تحمیق مردم بکار می گیرد. از آنجاکه سران رژیم این روزها بیش از پیش به یکدیگر مشکوک گردیده و نگرانند تا مبادا پستهای کلیدی کشور بدست رقبایشان بیافتد، لذادرگیری و تصفیه در وزارتخانه و سایر مراکز دولتی نیز بالا گرفته است.
به نظر می رسد در مورد فرماندار جدید ساری طرح «استخاره بد» ترفندی است که بتوانند از اینطریق انتخاب وزیر را خنثی سازند و فرد مورد اعتماد جناح خامنه ای را در این سمت بگمارند.

سردمداران جمهوری اسلامی ایران مدتی است دچار سردرگمی گشته ، آشکارا قادر نیستند تشخیص دهندکارکنان دولت به کدامیک از جناحهای حکومتی وابسته اند. آنها به سپاه و بسیج و اطلاعات و حزب الله و انصار دستور داده اند تا چماق کیفر خودرا برفرق هر «اصلاح طلب» ، « فتنه گر» و «جریان انحرافی» بکوبند و آنهارا از نظام بیرون کنند ، غافل از اینکه سیستم دیکتاتوری - مذهبی حاکم خود مرکز فتنه و گرمخانه همه انحرافات و تبهکاریهاست.

شدت دیکتاتوری، سبعیت و گستاخی رژیم جمهوری اسلامی ایران به حدی فزونی یافته است که مردم ایران دارای کمترین حقوق شهروندی نمی باشند. بطور نمونه استان مازندران با داشتن ۴۵۰ هزار نفر جمعیت ، با وجود دارابودن افراد تحصیل کرده ، مدیران و مدبران بسیاری در سطح استان ، هیچگونه نقشی در تعیین سرنوشت و آینده خویش ندارند. درشرایطی که جناح خامنه ای «جریان انحرافی » را متهم به جن گیری و رمالی می نماید و برای جداکردن مشایی «جنگیر» از احمدی نژاد مورد عنایت رهبر و شورای نگهبان دست به دعا بر داشته اند ، خود گزینش فرماندار توسط وزیر کشورشان را به بهانه « استخاره بد» رد می کنند. در چنین نظامی و در چنین وضعیتی هیچ راهی برای مردم ایران باقی نمی ماند ، جز روی آوری به اتحاد ، مبارزه و همبستگی تا فروپاشی قهرآمیز نظام استبدادی جمهوری اسلامی ایران.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری