دور تازه کشمکشهای درونی رژیم جمهوری اسلامی ایران

درماههای گذشته دوجناح در گیرحاکمیت بطوردائم به افشاگری برعلیه یکدیگر دست زده اند. درحالیکه علی خامنه ای خودرا رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی معرفی می کند احمدی نژاد با دراختیار داشتن دولت ، حاضر نیست از تمام دستورات رهبر اطاعت کند. نصایح و تهدیدها درماههای گذشته درمورد احمدی نژاد مؤثر نیافتاده ، اکنون کار به رودررویی کشانده شده است.

علی اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد، رئیس خبرگزاری ایرنا و مدیر مسئول روزنامه ایران چندی پیش به «اتهام انتشار مطالب خلاف موازین جمهوری اسلامی و خلاف عفت عمومی » در ویژه نامه خاتون توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به یکسال حبس محکوم شده است. روزدوشنبه هنگامیکه مأموران دادستانی برای بازداشت وی به محل روزنامه ایران مراجعه کردندبا مقاومت جوانفکر وطرفداران جناح احمدی نژاد مواجه شدند. درگیری بین دادستانی و طرفداران احمدی نژاد موجب شد که طرفداران خامنه ای از گاز اشک آور استفاده کردندو چند تن از کارکنان روزنامه ایران را باز داشت نمودند.

از آنجا که هر دو جناح هراس دارند درصورت گسترش درگیریها مردم به صحنه خواهند آمد و بساط دیکتاتوری حاکم را برای همیشه درهم می پیچند لذا درگیری در روزنامه ایران با دخالت احمدی نژاد و دستور خامنه ای بدون بازداشت جوانفکر فعلا منتفی شده است. باوجود عقب نشینی جناح خامنه ای اما این درگیری آغار فاز جدیدی از کشمکشهایی است که چه بسا تصفیه های خونینی را بدنبال داشته باشد.

اکنون مدت مدیدی است که در تمام مراکز دولتی ، مجلس ،ارتش ، سپاه ، بسیج و حتی سفارتخانه ها ، هر دوجناح حاکم به یارگیری پرداخته اند.درحالیکه روز بروز بر شدت اختلافات درون حاکمیت افزوده می گردد اما سران این رژیم هنوز از وحدت و یکپارچگی دم می زنند. درحالیکه احمدی نژاد بارها از حق کشی و عدم وجود آزادی برای جناح خویش سخن گفته و دارودسته خامنه ای احمدی نژاد را جریان انحرافی معرفی می کنند اما درهمان حال فراموش نمی کنند تا بخاطر عوام فریبی بازهم ادعا کنند «جمهوری اسلامی ایران بیش از هروقت دیگری در انسجام می باشد».

بدون شک روند درگیریها فراتراز آن است که سران رژیم بتوانند همانند گذشته بصورت هماهنگ به سرکوب مردم ادامه دهند. برخلاف جناح «اصلاح طلب»و جریان سبزکه نتوانستند نیرویی برای زورآزمایی نظامی به صحنه آورند، به نظر می رسد جناح احمدی نژاد خودرا برای چنین درگیری مهیا می سازد.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری