باج دهی دول غرب بخاطرقراردادهای اقتصادی جسارت بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را موجب گردیده است

از هنگام روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران ، دولتهای غربی بویژه دولت انگلیس یکی از حامیان اصلی این رژیم دیکتاتوری - مذهبی محسوب می گردد. بیش از سه دهه سران کشورهای غرب بخصوص رهبران اروپایی به بهانه «گفتگوهای انتقاد آمیز» بااین رژیم تبهکار به دادوستد پرداختند و درهمانحال بیشترین فشار را بر اپوزیسیون ایران وارد ساختند.


بازار پررونق ایران و بسط قراردادهای بیشتراقتصادی موجب شد تا آنها برتمام جنایتهای رژیم در کشورشان چشم فروبندند. طی این دوره ده ها نفراز سران اپوزیسیون ایران در کشورهای اروپایی توسط عوامل رژیم ایران ترورشدند ودر تمام موارد قاتلان به رژیم ایران پس داده شدند. درهمین سالها قطعنامه های کم رنگی که درمجامع بین المللی درمحکومیت رژیم ایران صادرشده است توسط سران اروپا به فراموشی سپرده شده ، گویی این قطعنامه ها فقط برای کشورهای اروپایی مصرف داخلی داشته و فاقد هرگونه التزامی برای پی گیری و مجازات رژیم ایران می باشد.


درچنین وضعیتی اکنون باگذشت بیش از سه دهه گروگان گیری سفارت آمریکا توسط جمهوری اسلامی ، این رژیم گستاخ تر از هر وقت دیگری با زیرپاگذاشتن کلیه قوانین بین المللی به گروگانگیری و تخریب سفارت انگلیس دست زده است.کاملاقابل پیش بینی است ، رژیمی که آشکارا در کشورهای «مدافع حقوق بشر» دست به ترور می زند و بدون مجازات می ماند ، رژیمی که تاکنون صدها هزار نفر از مردم سراسر ایران را به قتل رسانده ، رژیمی که هنوز روزانه مخالفین خودرا به بهانه های واهی به جوخه های مرگ می فرستد وکمترین اعتراضی ازسوی دول غرب نمی بیند اکنون که در تنگناهای سیاسی - اقتصادی گرفتارشده بازهم به یاغی گری بیشتری روی می آورد تا بااین ترفند خودرا «ضدامپریالیست» معرفی کند و چند صباحی به بقاء دیکتاتوری - مذهبی اش بیافزاید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری