مسیحیان قبطی مصرآماج حملات بیرحمانه اخوان المسلمین وارتش این کشور قرار گرفته اند

بدنبال سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در مصر و روی کار آمدن جریانات وابسته به اخوان المسلمین ، آزادیخواهان و اقلیت های مذهبی این کشور مورد تعرض مرتجعین حاکم قرار گرفتند.
درحالیکه ارتش این کشور به دستور آمریکا هنگام سقوط رژیم حسنی مبارک ظاهرا اعلام بی طرفی کرده بود اما اکنون در مقابل مسیحیان قبطی که هیچگونه خطری برای این کشور نداشته و درزمره قدیمی ترین ساکنان این سرزمین محسوب می شوند دست به کشتار زده است.


طی ماههای گذشته بارها مسیحیان قبطی اعلام داشته اند که مسلمانان افراطی آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و کلیساهای آنان را تخریب می کنند. ارتش این کشور با جانبداری از مسلمانان به هیچیک از شکایات آنان رسیدگی نکرده است و در عوض موجب تشویق مرتجعین این کشورو فشاربر قبطی هارا فراهم ساخته است.


بر طبق گزارش خبرگزاریهای رسمی ، یکشنبه گذشته هنگامیکه قبطی ها دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند ، عده زیادی از آزادیخواهان ، همچنین افراد غیرمسیحی که تعداد زیادی از آنان مسلمان بوده اند به آنان پیوستند. آنان در اعتراض به سیاست دولت ، بویژه دستگاه خبری این کشور، راهی محل ساختمان تلویزیون بودند که ناگاه مورد یورش مسلمانان تندرو (حزب الله مصر) قرار گرفتند.بدنبال این تعرض آشکار ارتش مصر نیز به تظاهرکنندگان حمله کرد و بر طبق گزارشات انتشار یافته بیش از ۳۸ تن کشته و قریب ۲۵۰ نفر نیز مجروح گردیده اند.


خشونت ارتش مصر در مقابل قبطی های مصر بحدی زیاد بوده است که چند زرهپوش، جمعیت تظاهر کننده را زیر چرخهایشان کشته و مجروح کرده اند. نیروهای امنیتی مصر نیز هماهنگ با ارتش این کشور به دستگیری و ضرب وشتم تظاهر کنندگان دست زده و درهمان حال چماقداران مورد حمایت دولت به قلع وقمع تظاهرکنندگان پرداخته اند.فیلمی که از این سبعیت ارتش مصرگرفته شده خود گویای این واقعیت است که چگونه ارتش به جانبداری از حمله کنندگان مسلمان شتافته است.

test


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری