برای اینکه رئیس جمهور به دیگر قوا «تنه » نزند ، نهاد ریاست جمهوری را منحل خواهند کرد

بدنبال اختلافات خامنه ای و احمدی نژاد بر سرقدرت سیاسی ، مدتهاست که این دوجناح علیه یکدیگر صف آرایی کرده اند. جناح خامنه ای احمدی نژاد رامتهم ساخته است که از اصول فقه و ولایت فقیه منحرف شده ، از اینرو وی و طرفدارانش را «جریان انحرافی» لقب می دهند. احمدی نژاد و طرفدارانش نیز متقابلا خامنه ای را حاکمی عادل نمی دانند . وی طی سخنانی در پنجمین جشنواره بینالمللی فارابی اظهار داشته است «اجرای عدالت بدون حاکم عادل ممکن نیست.» منظوراحمدی نژاد از این گفته کاملا روشن است و مورد خطاب وی هیچکس جز علی خامنه ای نمی باشد.

درماههای گذشته بارها خامنه ای و احمدی نژاد بصورت علنی و یا در لفافه یکدیگررا مورد انتقاد قرار داده و بارها احمدی نژاد تمکین خود از رهبررا آشکار ساخته است. از آنجا که جناح «انحرافی» بخش لاینفک نظام جمهوری اسلامی ایران است و کنار زدن آنها از دستگاه اجرایی کار آسانی نیست ، لذا خامنه ای برای حفظ موقعیت ولایت فقیه روی کرد انحلال ریاست جمهوری را در دستور کارقرار داده است.
از هنگامیکه خامنه ای در کرمانشاه احتمال چنین تصمیمی را اعلام کرد اکثر ائمه در نمازجمعه ها ، همسو با ایادی وی در مجلس وسایر نهادهای وابسته ، ایده انحلال نهاد ریاست جمهوری را ترویج می نمایند.درهمین رابطه محمد دهقان نماینده مجلس گفته است«رییس جمهور آرای عمومی مردم را پشتیبان خود میداند و به همه قوای کشور و همه شخصیتها تنه میزند»

برهیچکس پوشیده نیست که این تصمیم خامنه ای فقط برای حذف رقیبی است که درگذشته وی را به زور تقلب و سرکوب اعتراضات مردمی به قدرت رساند. سران رژیم پس از کشتار و بزندان افکندن آزادیخواهان ایران به حدی در وصف «سرشت نیک کردار» احمدی نژاد گزافه گویی کردند که امر به وی نیز مشتبه شد وپس از بازگشت از سفر نیویورک بهنگام اجلاس سازمان ملل به دفتر آیت الله آملی شتافت تا اعلام کند «هاله نور» در اجلاس نیویورک دور سرش چرخید و همه را مات و مبهوت کرد؟! .

رقیب کنونی ولایت فقیه همان رئیس جمهوری است که بخاطر تحمیل وی به مردم ایران خامنه ای و شرکاء مجبورشدند برای مهار اعتراضات میلیونی مردم بپا خاسته برچوبه های دار و زندانهایشان بیافزایند و ننگ برپایی زندان کهریزک و نظایر آنرا بجان خریدند.

تصمیمات و ابتکارات فعلی رژیم «نوظهور» اسلامی نیز کاملا منطبق با ماهیت این رژیم واپسگراست. آنها برای اینکه از نور خورشید و آفتاب درخشان بهره گیرند درختهارا از تنه می برند.حال که رئیس جمهور نافرمان شده ، راه چاره را در انحلال نهاد ریاست جمهوری بازیافته اند. معلوم نیست این چه جمهوری اسلامی است که جمهوریت اش حذف می شود و اسلامش باقی می ماند؟ بعید نیست که در قدم بعدی این تضادرا هم حل کنند وبجای جمهوری اسلامی نام رژیم دیکتاتوری خودرا خلافت اسلامی نام نهند تا قدم به قدم به صدر اسلام نزدیکتر شوند. البته اگر تا آن هنگام مردم بپا خاسته ایران مجالی به آنها دهند.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری