جاه طلبی های سران رژیم از زبان معاودین عراقی

پس از اینکه ماه گذشته پاسدار نقدی رئیس بسیج مستضعفین اعلام کرد حاضراست برای مهار نا آرامییهای لندن و جلوگیری از کشتارمردم انگلیس توسط دولت این کشورگردانای عاشورا را روانه لندن کند، باردیگر ترهات دیگری را ذکرده است.

چندی پیش درباره سوابق محمد رضانقدی (معاود عراقی) در مقاله وقتیکه شکنجه گران و آدمکشان رژیم «سخنران » می شوند به تفصیل توضیح داده ایم. وی اکنون در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو اعلام کرده است:« قرار نیست دخالتها همیشه بر ضد ما باشد


قرار نیست دخالت ها همیشه از سوی طرف های غربی باشد، بلکه ما هم آمادگی داریم تا در مواقع لزوم و برای پیشبرد سیاست هایمان در عرصه های داخلی این کشورها ورود پیدا کنیم.»

صرف نظر ازگفته های نقدی که معمولا ازجانب همگان با تمسخر روبرو می گردد، در عرف سیاسی - دیپلماتیک نیز اینگونه اظهارات نابخردانه است.


از جانب دیگر رژیم ایران چه نوآوری برای کشورهای غربی دارد که بتواند با تکیه برآن به «این کشورها ورود پیدا»کند؟به جز ارتباط با چند سازمان تروریستی و چند کانون ارتجاعی کشورهای عرب مستقر در اروپا که سالانه بودجه هنگفتی از رژیم ایران دریافت می نمایند؟

هرچه بر شدت اختلافات درونی سران رژیم و نابسامانیهای اجتماعی مردم افزوده می گردد، سردمداران جمهوری اسلامی به ماجراجوئیهای بیشتر ، بویژه در عرصه بین المللی روی می آورند تا حداقل درکوتاه مدت گریبان خودرا ازشرایط فلاکت بارکنونی رها سازند . تمام بلند پروازیها و خط ونشان کشیدنهای سران رژیم از موضع ضعف و استیصال است وگرنه چه لزومی دارد یک رژیمی که به حمایت مردم اش تکیه دارد تا این حد درهراس باشد ، هر روز غرب و شرق را دشمن خود خطاب نماید و هرگونه اعتراض مردمی را به بهانه «تهاجم فرهنگی غرب» سرکوب نماید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری