اروپائیان بهانه تازه ای برای تداوم مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده اند
«مذاکرات معنی دار» بجای «گفتگوهای انتقاد آمیز» !؟

برطبق گزارش خبرگزاری فرانسه، «ماجا کوسيجانکيک»، سخنگوی کاترين اشتون، گفته است: «با اين برداشت که ايران آماده است بدون پيش شرط وارد مذاکرات معنی دار شود، اتحاديه اروپا آماده است تا مذاکرات با ايران را برای ايجاد اعتماد در خصوص ماهيت برنامه هسته ای اين کشور از سر بگيرد.»


ا
زهنگام روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، اتحادیه اروپا هرگز نتوانسته است از بازار پررونق اقتصادی ایران چشم برتابد. این اتحادیه همواره بهانه ای را پیدا کرده است تا برای تداوم انعقاد قراردادهای کلان با رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران بدان استناد کند.


درسالهای گذشته بارها اتحایه اروپا بخاطر حمایت از رژیم جمهوری اسلامی ایران و صدورتکنولوژی پیشرفته به این رژیم واپسگرا ، توسط مردم ایران ونیروهای مترقی سراسردنیا مورد تقبیح قرار گرفته است. با این وجود، تاکنون هربار که اروپائیان مورد مؤاخذه قرار گرفته اند ، بهانه این حمایت آشکار از رژیم ایران را نه نیاز اقتصادی ، بلکه «گفتگوهای انتقادآمیز» ذکر کرده اند. دلیلی که فقط مصرف داخلی دارد وبرای توجیه اعمال خود نزد شهروندان اروپایی است.


روزگاری اروپائیان شرط گفتگو با رژیم ایران را توقف کامل غنی سازی اورانیوم ذکر می کردند.درحالیکه اکنون واسطه تعیین می کنند و پیامهای مخفی و علنی برای سردمداران رژیم ایران می فرستند که آنها آماده اند بدون قید وشرط مذاکرات را از سر بگیرند.


البته این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا از خواسته هایش عدول می کند. چندسال پیش نیز هنگامیکه سفرای کشورهای اروپایی از ایران فراخوانده شدند، بعداز چندی به بهانه های مختلف وبدون کسب کوچکترین امتیازی دوباره سفرای خودرا به ایران بازگرداندند.

اینگونه عقب نشینی های اروپائیان که فقط برخاسته از حفظ منافع اقتصادی آنان است موجب گردیده تارژیم ایران روز به روز برعشوه گریهایش برای اتحادیه اروپا بیافزاید. بدون شک این عملکرد اتحادیه اروپا موجب خواهد شد تا رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران حریص تر از گذشته برشدت سرکوب و اختناق در داخل ایران بیافزاید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری