حمله فاشیستی پلیس آفریقای جنوبی به کارگران معترض معدن

حمله وحشیانه پلیس آفریقای جنوبی به کارگران معدن این کشور ثابت کرد که هنوز اشکال ریشه دار آپارتاید در این کشورعمل می کند ، هر چند در حرف و به ظاهر این شیوه ضدانسانی و خشن تبعیض نژادی منسوخ شده است.


کارگران معدن پلاتین این کشورمدتهاست برای افزایش حقوق خود دست به اعتراض زده اند. طی هفته گذشته دامنه اعتراضات و درگیری بین پلیس و کارگران فزونی یافته است. اختلاف بین اتحادیه های کارگری از یکسو و «غیرقانونی» خواندن اعتصابات کارگران ازطرف دولت موجب تشدید اعتراضات کارگری گردیده است.


همچنان که در فیلم مشاهد می شود ، پلیس حاضر در محل به حد کافی از امکانات لجستیکی از جمله ماشینهای آب پاش و سایر وسایل برای مقابله با تظاهرکنندگان برخورداراست . پلیس به سهولت می توانست تظاهرکنندگان را مهار کند و نیازی به شلیک گلوله نبوده است . کارگران که عموما مجهز به سلاح سرد بودند بصورت دسته جمعی در حال پیشروی بودند که برطبق اخبار منتشرشده ۳۶ تن از آنان در دم کشته شده اند.


تمام شواهد و قرائن ثابت می کند دولت پیشاپیش تصمیم خود را دال بر سرکوب کارگران و کشتار آنان گرفته بوده است. صف طویل پلیسها با جلیقه ضد گلوله و سلاحهای گرم آماده حکایت از قصد آنان می باشد.
فیلم حاضربه حد کافی گویای واقعیت است


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱