گرامی باد یاد و خاطره تمام بخون تپیدگان شهریورماه ۱۳۶۷

درشهریورماه ۱۳۶۷پس از آنکه خمینی بعد از ۸ سال جنگ بی حاصل با عراق مجبورشد برای کوتاه مدت از بلندپروازیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران دست بکشد، دستور داد بیش ازده هزار تن از زندانیان سیاسی درزندانها به جوخه اعدام سپرده شوند.


اکنون با گذشت ۲۴ سال از این واقعه هولناک هنوزخانواده ها در گورستان خاوران دنبال پیدا کردن نشانی از عزیزانشان می گردند که تاکنون اسامی آنها در لیست شهدا ذکر نشده است.


بدون شک خاطره چنین جنایتی هرگزاز حافظه تاریخ و مردم ایران زدوده نخواهد شد. این جنایت ضد بشری در روزگاری صورت گرفت که دوجناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب » رژیم دست در دست یکدیگر برای نابودی هرمبارز و اندیشمندی کمر بسته بودند. درهمان دوره ایکه مردم ایران را به «خودی و غیر خودی» تقسیم کردند تا هرمخالفی را از سرراه بر دارند.اگر چه مردم ایران هنوزدر چنبره فقر و دیکتاتوری گرفتارند ، اما سرانجام مقاومت آنها در برابر رژیم حاکم به ثمر خواهد نشست وکلیه آمران و عاملان این جنایت بدست نیروهای انقلابی و مبارز مجازات خواهند شد.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
گرامی باد خاطره تمام بخون تپیدگان راه آزادی


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱