به یاد رفتگان راه آزادی خواهم دوید
در بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن یک نفر نه برای مدال که برای آزادی خواهد دوید. این سودانی طرفدار آزادی یکی از بازماندگان و فراریان از سیستم دیکتاتوری در سودان است . خبرگزاریهای مختلف از جمله یورونیوز انگیزه شرکت گائور ماریال پناهنده سودانی در بازیهای المپیک را چنین گزارش کرده اند.


«کمیته جهانی المپیک به گائور ماریال، دونده ماراتون که اهل کشور تازه استقلال یافته سودان جنوبی است اجازه داد با پرچم المپیک در بازیهای لندن حضور یابد.
گائور ماریال پناهنده جنگ داخلی سودان است. او به آمریکا گریخته و مایل بوده به نام سودان جنوبی در بازیهای المپیک شرکت کند اما کمیته جهانی المپیک هنوز کشور تازه تاسیس او را به رسمیت نمیشناسد.


پس از مدت ها تلاش، ماریال دونده پرافتخار ماراتون توانست به عنوان دوندهای «مستقل» و با پرچم المپیک اجازه حضور در بازیها را کسب کند.
گائور ماریال: «بسیار هیجان انگیز و امیدوار کننده است، به ویژه برای کودکان. و البته باعث افتخار من است که یاد و خاطره رفتگان راه آزادی را زنده نگاه دارم، یاد آنانی که برای حفظ حقوق اولیه دیگران جانشان را فدا کردند از جمله ۲۸ نفر از دوستان، خانواده و آشناهایم.»


گائور ماریال بیست و هشت سال سن دارد. او ۲۲ مرداد ماه در آخرین روز بازیها، مسیر ماراتون لندن را به یاد کسانی که در جریان استقلال سودان جنوبی کشته شدند، خواهد دوید.»

برای مشاهده ویدئو این قسمت را فشار دهید


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱