نفوذیهای وزارت اطلاعات و دردسر« آقازاده ها»


انتشار صحبتهای محرمانه مهدی هاشمی رفسنجانی با یکی از مأمورین مخفی اطلاعات رژیم بنام نیک آهنگ کوثر
یکی از «روزنامه نگارانی» که بطور علنی سابقه همکاری نزدیک با کیهان شریعتمداری،همشهری، روزنامه زن، آفتاب امروز، صبح امروزو امثالهم را در کارنامه خود دارد، سرانجام ثابت شد مأمور وزارت اطلاعات بوده است. نیک آهنگ کوثر که خودرا در زمره بنیانگذاران جنبش سبز می نامید و چند سالی است توسط کشورهای امپریالیستی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است ، با انتشار نوار صحبتهای تلفنی محرمانه اش با مهدی هاشمی رفسنجانی ماهیت واقعی خودرا برملا کرد.


دیرزمانی است که عجز و ناتوانی سران رژیم برای حل مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور اختلافات درونی آنهارا بیش از پیش تشدید کرده است. جاسوسی و گماردن خبرچین درون احزاب رقیب به امری عادی دربین سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران درآمده تا جائیکه رفسنجانی بعنوان یکی از معماران جمهوری اسلامی با خامنه ای رهبر نیز همین روش را برای ارعاب و حذف یکدیگر بکار گرفته اند.
انتشار صحبتهای محرمانه تلفنی بین مهدی هاشمی رفسنجانی و نیک آهنگ کوثر نشان می دهد که چگونه سران رژیم برای پرونده سازی و حذف یکدیگر رذیلانه به تکاپو افتاده اند.

پخش این نوار صوتی درعین حال ثابت می کند، دستگاه های اطلاعاتی غرب چه عواملی را به خدمت گرفته و آنهارا بعنوان «کارشناس» امور ایران مورد حمایت قرار می دهند. بدون شک ماهیت امثال نیک آهنگ کوثر برای دستگاه اطلاعات غرب پوشیده نیست و آنها خوب می دانند که وی بکجا وابسته است. درپس پرده مکر و تزویر غرب این حقیقت نهفته است که آنها درنظر دارند درآینده جمع ناهمگونی از عناصر و جریاناتی که مستقیم ویا غیر مستقیم از آنها فرمان می گیرند را بعنوان یک «جبهه» ویا آنطور که در ماههای گذشته شاهد بودیم نظیر «ایران تریبونال» به مردم ایران تحمیل کنند.ترفندی که در سالهای گذشته بنام لوئی جرگه در افغانستان و در عراق با استفاده از عواملی نظیر احمد چلبی به توده های مردم عراق و افغانستان تحمیل شد.


«ایران تریبونال» ملغمه ای است از عناصر و جریاناتی که معروف و مشهورند به دست نشاندگان آمریکا، بعضی از افراد به ظاهر بی خط ولی مواج ، همچنین بعضی جریاناتی که درسالهای گذشته پرچم خودرا زمین گذاشته اند و دیگر هیچ تعلقی به خط مشی انقلابی و گذشته خود ندارند. این عده به ظاهر از طبقه کارگر دم می زنند ولی آرم و درفش خودرا زدوده اند تا به دنیای سرمایه داری ثابت کنند باورهای «چپ» آنها چیزی فراتر از احزاب سوسیال دمکراسی غرب نمی باشد.


این عناصر هریک بطور جداگانه ارتباط ویژه ای با دستگاههای اطلاعاتی غرب ، بویژه آمریکا برقرار کرده اند و درچارچوب سیاستهای از پیش تعیین شده آنها جلسه تشکیل می دهند. اجلاس آنها به نیابت از سوی مردم ایران درجهت برقراری«آزادی و دمکراسی» است ولی تحت امر «قاضی القضاتی» برگزار می شود که سر نخ آنهارا نه در دادگاه لاهه که در سازمان سیا باید جستجو کرد.


گفتگوی تلفنی مهدی هاشمی رفسنجانی با نیک آهنگ کوثر


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری