ضرورت آشنایی بیشتر با خیانتهای سازمان اکثریت


رجبعلی مزروعی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده مجلس رژیم ، سخنران مراسم سیاهکل درسازمان اکثریت شده است

سازمان فدائیان خلق اکثریت درسال ۱۳۵۹ با انقلابی خواندن رژیم جمهوری اسلامی ایران ، دفاع همه جانبه ازشوروی آن روزگار به عنوان «اردوگاه سوسیالیستی» راه خودرا از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران جدا کرد. رهبران این سازمان از همان هنگام به اعضاء و هواداران خود دستور دادند تا دفاع بی چون و چرا از رژیم جمهوری اسلامی ایران و شخص خمینی را در سرلوحه فعالیتهای خویش قرار دهند.

کار رسوایی و خیانتهای این سازمان تا بدانجا پیش رفت که در زندانهای رژیم، نظیر زندان اوین ، کمیته مرکزی و کمیته مشترک دفترکاراختیار نمودند و در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز، دوش به دوش پاسداران رژیم به شناسایی نیروهای انقلابی ، بویژه رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پرداختند. از آنجاکه افراد اکثریتی مستقر در زندانها ازسوابق تشکیلاتی رفقای سازمان قبل از انشعاب اطلاع داشتند ، به آنها وظیفه داده شده بود تا رده های تشکیلاتی افراد سازمان را در اختیار بازجویان رژیم قرار دهند. همچنین هنگام آزادی زندانیان، فرد زندانی به اطاق اکثریتی ها هدایت می شد تا بطور نهایی آنها هویت و سوابق وی را تأیید کنند. بطور نمونه رفقا مهدی خانزاده و رسول از تشکیلات سیستان و بلوچستان را فقط بعنوان نمونه ذکر می کنیم که سازمان اکثریت بخاطر خوش خدمتی به سران جمهوری اسلامی ایران آنهارا هنگام آزادی در زندان شناسایی کرد و به جوخه های اعدام سپرده شدند.


درهمان هنگام روزهای پنجشنبه کلیه اطلاعات مربوط به نیروهای مبارز و مخالفین جمهوری اسلامی ایران رانیز در دفتر نخست وزیری به سخنگوی وقت رژیم بهزاد نبوی تحویل می دادند.
این سازمان ازبدو تأسیس تا کنون همواره بصورت پنهان و آشکار یکی از مدافعین سرسخت رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده و در مواردی خودرا جناح چپ این رژیم معرفی کرده است. دعوت رجبعلی مزروعی بعنوان سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از افراد مؤثر جبهه مشارکت در مراسم سیاهکل نه اتفاقی ، بلکه بخاطر سوابق دیرینه و همبستگی هایی است که سالهاست بین سازمان اکثریت و جبهه مشارکت وجود دارد.

شیفتگی اکثریت به جناح خاتمی (مجموعه ۲ خردادی ها) هنگامی اوج گرفت که خمینی به کار جاسوسی آنان پایان داد ، آنهارا از سفارتخانه و سایر نهادهای رژیم بیرون انداخت و عده ای از آنها را بازداشت کرد.از آن پس اکثریت گاها با انگیزه دلسوزی برای کل نظام به انتقاد از جناح حاکم پرداخته است، درحالیکه محورفعالیتهای خودرا همسو و هم جهت با حزب مشارکت و جناح حجاریان قرارداده و با آنان به همکاریهای عملی پرداخته است.


حال پرسیدنی است چه رابطه ای بین این سازمان و سیاهکل وجود دارد که هرازگاهی برای کسب حیثیت بربادرفته خود گذشته پر افتخار سازمان رامستمسک قرارمی دهد و اکنون بی شرمانه رجبعلی مزروعی یکی از قاتلان فدایی را به مراسم سیاهکل دعوت کرده است. آیا سازمانیکه از بدو تأسیس اش تاکنون ضدیت خودرا با مبارزه مسلحانه پنهان نکرده است، به عملکرد سازمان و گذشته رهبران آن باور نداشته و ندارد، باورهای ایدئولوژیک و تفکرسیاسی دلاوران فدایی در سیاهکل را نفی می کند، به دسیسه چینی و تهمت زدن برعلیه هرکس وجریانی دست می زند که از گذشته سازمان و خط مشی انقلابی آن دفاع می کند ،طی دهه های گذشته دوش به دوش این یا آن جناح رژیم برعلیه نیروهای انقلابی به خبرچینی و جاسوسی پرداخته و هزاران موارد مشابه دیگر، می تواند خودرا مدافع بنیانگذاران سازمان ورستاخیز سیاهکل قلمداد کند؟

آیابراستی آن افراد و جریاناتی که درسالهای گذشته بخاطر منافع گروهی و رفع انزوای خود کوشیدند با این خائنین به مردم همکاری کنند اکنون پاسخی به مردم ایران خواهند داشت؟
رجبعلی مزروعی یکی از مزدوران شناخته شده رژیم حاکم برایران است که درگذشته از افراد مؤثر در اداره عقیدتی -سیاسی سپاه پاسداران بوده است.وی پس ازنقش آفرینی در سرکوب دانشگاهها به وزارت ارشاد رژیم منتقل شد ومدتی رایزن فرهنگی رژیم در نیجریه و پاکستان بوده است. رجبعلی مزروعی از مریدان آیت الله طاهری در اصفهان و نماینده این شهر در مجلس ششم جمهوری اسلامی ایران بود وپس از مشارکت فعال در سرکوب نیروهای انقلابی در دهه ۶۰ در دوره ریاست جمهوری خاتمی به سمت مشاور دفتر ریاست جمهوری محمد خاتمی منصوب شد.

مزروعی هم اکنون سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است که نقش کلیه اعضاء و کارگزاران این سازمان ضد مردمی در سرکوب نیروهای انقلابی دردهه ۶۰ و تیرباران مبارزین در زندانهای اوین و گوهردشت برکسی پوشیده نیست.

رجبعلی مزروعی با چنین پیشینه ای اکنون درجمع هم پیمانان اکثریتی خود بدون هیچگونه شرمی مبارزات قهرمانانه چندین دهه نیروهای انقلابی و چپ بعد از جنبش مشروطیت را نفی می کند. وی بصورت مزورانه در حضور رهبران اکثریت و هوادارانشان جنبش دمکراتیک مردم ایران رابه نحوی تقسیم بندی می کند که تمام جان فشانیهای دهه های گذشته فدائیان خلق و سایر مبارزین راه آزادی را انکار می کند. خزعبلات مزروعی بر این پایه استوار است که جنبش دمکراتیک مردم ایران ابتدا در مشروطیت مطرح شد ، سپس در دهه ۱۳۵۰توسط جمهوری اسلامی و مبارزات مسلمانان اوج گرفت و اکنون جنبش سبزبه رهبری میرحسین موسوی طلایه دار آن است!؟

بدون شک شرح تمام خیانتهای سازمان اکثریت و لطماتی که این مزدوران به انقلاب و مردم ایران انقلاب وارد ساخته اند از عهده این مختصرخارج است . از اینرو ترجیح می دهیم خوانندگان رابه ویدئوی خیمه شب بازی برجای مانده از خود آنها بشارت دهیم ، چرا که اسناد حاضر بازگوکننده حقایق و گواه صادقی بر ادعای ما خواهد بود.

ننگ و نفرت بر جاسوسان و خائنین به مردم

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

جهت اطلاع بیشتر از خیانتهای سازمان اکثریت و مشاهده اسناد غیر قابل انکار به این لینک مراجعه نمائید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری