رویگردانی مردم از نظام حاکم «خودیهای رژیم» را نیزبه تحریم انتخابات واداشته است

این روزها باردیگرهیاهویی بنام «انتخابات» توسط سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران براه افتاده است. سی وسه سال حکومت دیکتاتوری - مذهبی با تکیه بر سلطه بی پروای «خون برشمشیرپیروزاست» آنچنان نفرت عموم را برانگیخته است که حال اقشار مختلف مردم با بانگی صولتمند فریاد بر آورده اند، مرگ بررژیم جمهوری اسلامی ایران.


درچنین وضعیتی بخشی ازسران رانده شده از قدرت که نام «اصلاح طلب» برخود نهاده اند و در تمام انتخابات گذشته بیرحمانه هراندیشه درستی را به استهزاء می گرفتند و مخالفین رژیم را با شکنجه و اعدام کیفر می دادند، اکنون مجاب شدند که دوران زمامداریشان به سر آمده است.آنها به درستی درک کرده اند که حتی اگر«اصلاح طلبها» با جناح حاکم ائتلاف کنند ، دیگراز جمعیت میلیونی خبری نیست. چراکه شرایط چند دهه گذشته از جامعه ایران رخت بر بسته و مردم از سر هوشیاری عزم دگرگونی بنیادی نموده اند.


اکنون نه وعده های توخالی سران رژیم می تواند مردم را بفریبد و نه خمینی نامی دیگرخواهد توانست با ورد سحرانگیزی توهم پراکنی نماید تا جناحهای «اصلاح طلب» و «اصولگرا» بنام تمام مردم ایران اعلام دارند «۹۸ درصد در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند».

باوجود تمام این حقایق اما رژیم می کوشد به اجبار عده ای از کارکنان دولتی و عناصرشاغل را به حوزه های رأی گیری بکشاند تا از اینطریق مشروعیتی در انظار جهانیان کسب کند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن تحریم انتخابات فرمایشی پیش رو، ازکلیه هموطنان مبارز دعوت می کند صفوف خودرا مستحکم نموده با تمام توان ، مردم را از ماهیت این انتخابات ضد دمکراتیک آگاه نمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۰- ۱مارس ۲۰۱۲


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری