بمناسبت فرا رسیدن سالگرد شهریور خونین ۱۳۶۷ وکشتار بیش از ده هزار نفر از زندانیان سیاسی و در اعتراض به:
رفتار فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه مهاجرین افغانی

به دعوت انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اسپانیا امروز دوشنبه ۲۳ جولای ۲۰۱۲ تظاهراتی در برابر سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید برگزار شد.

به غیراز رفقای هوادار سازمان ، جمعی از ایرانیان مبارزمقیم اسپانیا و عده ای از نیروهای کمونیست و دمکرات اسپانیا حضور فعال داشتند. جمعیت تظاهر کننده با فریادهای خروشان و با استفاده از بلندگو وپخش موزیک شعارهایی را بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران سر دادند. پس از پایان تظاهرات قطعنامه ای قرائت وتوزیع شد. متن قطعنامه به شرح زیر است.


قطعنامه محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ایران


ما ایرانیان حاضر در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید اعلام می داریم:

رژیم جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مرتجع دیکتاتوری - مذهبی است که مورد تنفرعموم مردم ایران است

.
حضور ما امروز برای اعتراض به کشتار بیش از ده هزار نفر از زندانیان سیاسی است که در شهریور ۱۳۶۷ به دستور خمینی درزندانهای رژیم به جوخه های اعدام سپرده شدند.


حضور ما بخاطر اعتراض به پایمال شدن حقوق کارگران ، زحمتکشان ، معلمان ، دهقانان، کارمندان و تمام اقشار اجتماعی ایران است که سالهاست در شرایط دیکتاتوری وخفقان به سر می برند.


ما ایرانیان حاضر اعلام می داریم رفتار ددمنشانه و غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی ایران با مهاجرین افغانی یک عمل فاشیستی است و ما آنرا محکوم می نمائیم.


ما با بانگی بلند مقامات سازمان ملل و دولتهای اروپایی راخطاب قرارداده اعلام می داریم : هرگونه ارتباط با این حکومت ضد مردمی و چشم پوشی در برابر وحشی گریهای این رژیم خدمت به ارتجاع و برعلیه مردم ایران است.
رژیم جمهوری اسلامی ایران یک رژیم تروریست پرور است و تاکنون ده ها تن از نیروهای اپوزیسیون درخارج ازکشوررا به قتل رسانده است.


ما از کلیه نیروهای انقلابی ، دمکرات و مترقی جهان انتظار داریم با وارد آوردن فشار بر دولتهای خود ازآنها بخواهند تابیش از این رژیم جمهوری اسلامی ایران را مورد حمایت قرار ندهند و از فروش تجهیزات پیشرفته و اسلحه به این رژیم ضدمردمی خود داری کنند.

زنده باد آزادی و دمکراسی
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
جمعی از ایرانیان مقیم اسپانیا
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱