کشتاروحشیانه مردم فلسطین درغزه توسط ارتش اسرائیل

از روز چهارشنبه گذشته که اسرائیل به بهانه راکت پرانی فلسطینی ها احمد جعبری یکی از فرماندهان نظامی حماس را به قتل رساند ، حملات سبعانه و غیر انسانی ارتش اسرائیل به غزه ادامه دارد. اگر چه دول عرب درحرف این جنایات را محکوم کرده اند اما در عمل هیچگونه اقدامی که بتواند این کشتار سبعانه را متوقف کند انجام نداده اند.


مردم فلسطین هرروز وشب زیر بمباران هوایی قراردارند و برطبق گزارشات منتشر شده بیم آن می رود که ارتش اسرائیل به حملات زمینی در غزه روی آورد. این جنایات در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل نیز اقدام قابل توجهی به عمل نیاورده و درچنین مواردی سکوت توأم با رضایت غرب نظیر آمریکا و اروپا دور از انتظار نمی باشد.
به نظر می رسد اکنون که سوریه بعنوان متحد دیرینه رژیم دیکتاتوری -مذهبی حاکم بر ایران دچار جنگ داخلی گردیده و رژیم دیکتاتوری اسد درسراشیبی سقوط و اضمحلال قرار گرفته ، اسرائیل فرصت را غنیمت شمرده تا دیگر متحدین رژیم ایران نظیرسازمان حماس وحزب الله لبنان را نیز خنثی کند. بدون شک در صورت موفقیت در این طرح و زمین گیر کردن حماس تا آنجا که دیگر نتواند موشکی به اسرائیل شلیک کند، نوبت به لبنان خواهد رسید تا حزب الله لبنان را خنثی نماید.


به نظر می رسد تعرض نظامی اخیربرای اسرائیل ازآن جهت اهمیت یافته است که در صورت عدم موفقیت مذاکرات آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی ایران برسر فعالیتهای هسته ای ، اسرائیل طرح نظامی خود علیه مراکز اتمی ایران را عملی خواهد نمود.ازاینرو شدت بخشیدن به حملات گستاخانه علیه غزه و کشتن مردم بی دفاع فلسطین را باید در چارچوب این سیاست اسرائیل جستجو کرد.


اکنون که دول عرب و دنیای غرب سیاست مدارا با این جنایات بی رحمانه برعلیه مردم فلسطین را پیش گرفته اند ، وظیفه نیروهای انقلابی و مبارز در دفاع ازمردم فلسطین دوچندان گردیده ، باتمام توان بایستی افکار عمومی جهان را آگاه کرد و برعلیه این کشتاربی رحمانه به یاری طلبید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری