کشتار مردم بی دفاع فلسطین و سکوت جامعه جهانی

نزدیک به یکماه است که رژیم اسرائیل به بهانه ربودن سه نوجوان اسرائیلی و قتل آنها ساکنان غزه را زیر بمباران و کشتار بیرحمانه قرار داده است. درحالیکه هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است ، رژیم اسرائیل سازمان حماس را متهم کرده تا به این بهانه حمله هوایی و زمینی خود به غزه را توجیه کند.

بدون شک انگیزه اصلی رژیم اسرائیل از این کشتار سبعانه مربوط به نزدیکی حماس و سازمان آزادیبخش فلسطین می باشد، چرا که آنها اخیرا بایکدیگر آشتی کرده اند. پس ازاعلام صلح بین این دو سازمان فلسطینی ، رژیم اسرائيل بطور علنی و آشکار اظهار ناخشنودی نمود و بارها محمود عباس را تهدید کرده است تا بین آشتی با سازمان حماس وصلح با اسرائیل یکی را انتخاب کند. ازاینرو قتل سه نوجوان اسرائیلی که هنوز علت واقعی آن روشن نشده است، تنها بهانه ای می باشد تا رژیم اسرائیل با استناد به آن، کشتار وحشیانه خودرا تداوم بخشد.
هم اکنون در اکثر کشورها تظاهرات اعتراض آمیزی توسط نیروهای انقلابی و مترقی بر علیه کشتار فلسطینی ها توسط اسرائیل جریان دارد. با وجود اعتراضات گسترده ، اما اکثر دولتها سکوت اختیار کرده ویا مانند دولت فرانسه تظاهرات بر علیه اسرائیل را به بهانه های واهی ممنوع اعلام نموده اند. در چند روز گذشته رژیم اسرائیل با حمایت ضمنی اکثر کشورهای غربی ، بویژه امپرالیسم آمریکا عملیات نظامی بر علیه مردم بی دفاع غزه راگسترش داده است.

درچنین شرایطی رساتر شدن فریادهای گسترده نیروهای مبارز و اعتراضات سراسری ، رژیم اسرائیل و حامیان آنرا در انزوای بیشتر قرارخواهد داد. بدون تردید تداوم ابراز انزجار جهانی علیه کشتار مردم فلسطین موجب خواهد شد تا عمق جنایات ارتکابی درغزه بیشتر برملا شود و از نسل کشی دوباره اسرائیل، آنطور که در صبرا و شتیلا اتفاق افتاد جلوگیری شود.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری