پیرامون ادعای سخیفانه وزیر خارجه رژیم جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم وجود زندانیان عقیدتی-سیاسی در ایران
پایه کاخ حیات ما کج از بنیاد بود       صحن کج شد بام کج شد در کج و دیوار کج

از یک نظام دیکتاتوری - مذهبی که پایه آن بر جهل و خرافات بنا نهاده شده بیش از این هم انتظار نمی رود. رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون تلاش کرده است در داخل ایران از طریق اعدام مخالفین و بکارگیری خشن ترین روشهای شکنجه و زندان هرگونه آزدیخواهی را سرکوب کند. در خارج از ایران نیز درهر دوره ای یکی از ایادی رژیم منکر سرکوب و شکنجه مخالفین گردیده است.
زمانی هاشمی رفسنجانی مخالفین را «تروریست» لقب داد، دوره ای محمد خاتمی با لبخند و عشوه گری برای غرب به انکار وجود زندانیان سیاسی پرداخت. هشت سال احمدی نژاد با پشتیبانی رهبری بی شرمانه وجود انکار پذیر هزاران نفر زندانیان سیاسی را حاشا کرد. اکنون جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی تلاش دارد با تکرار دروغهای تمسخر آمیز و انکار وجود زندانیان عقیدتی -سیاسی در ایران چهره کریه حقیقی خود و رژیم جمهوری اسلامی ایران را پنهان نگاه دارد.

فیلم اظهارات این لابی شناخته شده آمریکا و مزدور امپریالیسم را در زیر مشاهده کنید از هر توضیحی رساتر است.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری