قتل شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجائی شهر کرجشاهرخ زمانی
یکی از ارمغانهای توافق وین برای جمهوری اسلامی ایران گرفتن اطمینان از آمریکا و کشورهای غربی برای تداوم دیکتاتوری و بقاء این رژیم تبهکار است.
رفیق شاهرخ زمانی یکی از زندانیان دربند جمهوری اسلامی ایران بود که به یازده سال زندان محکوم شده بود. باوجودیکه شاهرخ چهارسال از زندان خودرا سپری کرده بود ولی همواره از سوی مأمورین رژیم زیر فشاروارعاب و انواع شکنجه های جسمی و روانی قرارداشت تا از عقایدش دست بردارد.

نامه ها و پیامهای شاهرخ از زندان ثابت می کند وی درچهارسال گذشته بدفعات مورد تهدید قرار گرفته بوده است.
آمریکا و شرکای غربی اش در جریان توافق وین قبول کردند درمورد حقوق بشردرایران صحبتی به میان نیاورند. این اقدام غرب نوعی تضمین به رژیم جمهوری اسلامی ایران بود تا آنها خیالشان بیش از پیش در مورد نهادهای بین المللی حقوق بشر راحت باشد.
بدون شک قتل شاهرخ زمانی سرآغاز دوره جدیدی از سرکوبهای عنان گسیخته جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنانکه طی چند دهه در ازاء انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی هزاران نفر از مخالفین رژیم در زندان و خارج ازکشور ترورو یا به بهانه های واهی به قتل رسیدند.

اگر چه فقدان شاهرخ زمانی بعنوان یک انقلابی و یکی از اعضای مؤثر سندیکای نقاشان ضایعه ای برای جنبش آزادیخواه ایران است ، اما تداوم مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و زحمتکشان ایران سرانجام مقاومت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران را درهم خواهد شکست. مقاومتی که راه را برای یک حکومت دمکراتیک و تحقق آرمانهای دیرینه انقلاب فراهم خواهد ساخت.
یاد و خاطره رفیق شاهرخ زمانی گرامی باد

مراسم خاکسپاری شاهرخ در تبریز


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری