بی اعتنایی مردم به انتخابات فرمایشی و
رقابت تنگاتنگ دوجناح «اصولگرا » و «اصلاح طلب»

باردیگر سناریوی تکراری انتخابات در ایران به اجرا درآمد. به روال گذشته رسانه های تبلیغاتی رژیم با ترفند نیرنگ و دروغ به میدان آمدند تا ازآمادگی و مشارکت توده های مردم گزافه گویی کنند. برای تکمیل این خیمه سشب بازی آشکار بود که به علت «کثرت شرکت کنندگان» ساعات رأی گیری تمدید می شود تا از اینطریق گرمایی به بازار بی رونق انتخابات بخشیده شود.

با وجودیکه مردم ایران آگاهند نتیجه انتخابات هرچه باشد تغییری در زندگی آنها پدید نمی آورد، اما با توجه به وخامت جسمی علی خامنه ای ، نتیجه این بارانتخابات ، بویژه در مجلس خبرگان می تواند فصل تازه ای را در زندگی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران رقم زند.

در انتخابات جمعه ۷ اسفندماه ۱۳۹۴جناح «اصلاح طلب» با شعار اعتدال وکنار آمدن با غرب وارد میدان شد تا با امتیاز دهی به کمپانیهای چند ملیتی اوضاع اقتصادی را سامان بخشد. درحالیکه جناح «اصولگرا» با شعار «اقتصاد مقاومتی» کارزار انتخابات را مدیریت کرد تا کماکان ارکان اقتصادی کشوردردست بازاریان و سپاه پاسداران باقی بماند.

در رأس جناح «اصلاح طلب» رفسنجانی و روحانی قرارگرفته اند که آشکارا دست نیاز به سوی غرب دراز کرده اند تا از راه «تعامل» پشت جبهه خودرا قوی ترنمایند. اگر چه در اجرای این سیاست آنها تنها نیستند و لابیهای بسیاری در آمریکا و اروپا به یاری آنها آمده اند، تا کارنامه سیاه رفسنجانی در سرکوبها و عملکرد مافیایی وی و خانواده اش در امور اقتصادی کشور را با تبلیغات از ذهن مردم بزدایند.
کشورهای امپریالیستی سخت در تکاپوهستند تا در صورت مرگ خامنه ای اهرم مجلس خبرگان در دست جناح «اصلاح طلب» قرار گیرد تا به نام «نوآوری و تحول» سیستم سیاسی - اقتصادی ایران را بطور کامل به نفع خود تغییر دهند. جای شکی نیست درصورت موفقیت این طرح، رسالت رفسنجانی-روحانی پایان خواهد یافت . دوران جدیدی آغاز می شود که ایران نقش جدی در عراق ، لبنان، سوریه و یمن ایفاء نکند، رابطه اقتصادی با روسیه و چین به حد اقل کاهش یابد و با اسرائیل رابطه دوستی برقرار گردد .

دراین میان جناح «اصولگرا» از دوطرف احساس خطر می کند، یکی از جانب توده های به ستوه آمده سراسر ایران ، از جانب دیگرازطرف آمریکا و اروپا که با جلو انداختن «اصلاح طلبها». درنظر دارند «تغییرات ژرفی» را در ایران پدید آورند. از اینرواین جناح برای حفظ اقتدار فقط از حربه سرکوب و فشار استفاده می کند. نه فقط هر مخالفی را با زندان ، شکنجه و اعدام کیفر می دهد بلکه کنترل تمام اهرمهای اقتصادی، سیاسی ، امنیتی ، تبلیغاتی و نظامی کشور را در دست گرفته است.

از اینرو اهمیت انتخابات جمعه ۷ اسفند دراین نکته نهفته است که روند اختلافات درون حکومت و فراز وفرود جناحهای سرکوبگرحاکم را بهتر بشناسیم ، مطمئن شویم در آینده کدامیک از جناحها وبا چه تاکتیکی رو در روی مردم قرار می گیرد و شلاق را بالا می برد . آیا با جناح «تدبیر و امید» سر و کار خواهیم داشت که از راه تعامل با غرب سرکوب و چپاول مردم را در دستور کارقرار داده است، یا جناح «اصولگرا» را پیش رو خواهیم داشت که در داخل ایران از کلیه ابزار سرکوب بهره مند است تا هر آزادیخواهی را کیفردهد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری