بازداشت ده ها نفر از تظاهرکنندگان ۷ آبان در پاسارگاد
پس از گردهمایی هزاران نفراز مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران به بهانه بزرگداشت کورش در پاسارگاد و شعارهای ضد حکومتی ، سردمداران رژیم عده زیادی را بازداشت و تحت بازجویی قرارداده اند.

درهمین رابطه حسین نوری همدانی از آخوندهای نزدیک به خامنه ای اعلام کرده است «در روزهای اخیر عدهای از شهروندان ایران بر سر مزار کوروش٬ پادشاه هخامنشی حاضر شده و «همان» شعارهایی که برای علی خامنهای داده میشود را برای وی سر دادهاند.عدهای در شیراز کنار قبر کوروش رفتند و طواف و گریه کردهاند؛ چرا باید در این مملکت اسلامی که این همه خون داده شد، اینگونه باشد».

این اظهارات ثابت می کند، رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران حق گریه و خنده را هم ازمردم ستانده است. سران رژیم که تاب تحمل هیچگونه اعتراضی را ندارند ، این بار حضور مردم بر مقبره کورش را بهانه کرده اند تا از تکرار چنین گردهمایی ها در آینده جلوگیری کنند.
درهمین رابطه علی صالحی دادستان عمومی استان فارس از دستگیری «عوامل اصلی هنجار شکنی» سخن گفته است. وی یک روز پیش از خیزش مردمی در پاسارگاد گفته است «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.»
کاملا آشکار است اگر دستگاه اطلاعات رژیم توانسته بود حرکت اعتراضی مردم را پیشاپیش «رصد» کند و عوامل آنها را می شناخت قطعا قبل از تظاهرات اقدام به بازداشت آنها می نمود و از تجمع پاسارگاد جلوگیری می کرد.
اینگونه خیزشهای خودجوش عمق نارضایتی مردم از رژیم حاکم برایران را گواهی می دهد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری