«آتش به اختیار» دوجانبه خواهد شداصغرنحوی پور پهلوان
از هنگام روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران ، نیروهای انقلابی و مترقی همواره با کیفرزندان ، شکنجه و اعدام روبرو بوده اند. فرمان اخیر خامنه ای مبنی بر «آتش به اختیار» بودن نیروهای وفادار به رژیم هیچ معنایی نداشت جز اینکه خامنه ای پا را فراتر از گستاخیهای گذشته نهاد، اکنون شاهد اجرای این فرمان جنایتکارانه درمعابر عمومی می باشیم. حادثه ای که چند روز پیش ( روز ۲۵ تیرماه) در متروی شهر ری رخ داد حکایت از آن دارد که نیروهای انتظامی وفاداربه خامنه ای اجرای فرمان را آغاز کرده اند.برطبق اظهارات شاهدین عینی و فیلمهای منتشر شده ، در این روز آخوند ذوالفقاری در متروی شهر ری با خانمی مواجه می شود که از نظر وی پوشش مناسبی نداشته و بی اختیار شروع به تعرض لفظی به خانم می نماید، تا حدی که خانم مسافر در حالت ارعاب و نگرانی قرار می گیرد. برخلاف آنچه رسانه های رژیم منتشرکرده اند ، آخوند ذوالفقاری تنها نبوده وچند نفر از افراد رژیم همراه وی بوده اند. درچنین شرایطی زنده یاد اصغر نحوی پورکه شاهد ماجرا بوده از خانم تقاضا کرده که مترو را ترک کند ولی همراهان آخوند ذوالفقاری از خروج خانم جلوگیری می نمایند. نحوی پور که از تعدی و گستاخی آخوند ذوالفقاری و همراهانش خشمگین شده بوده ، به اعتراض بر می خیزد که به علت فحاشی آخوند ذوالفقاری و همراهانش به اصغر کاربه درگیری فیزیکی می انجامد. زنده یاد اصغرنحوی پور که تنها در مقابل مزدوران رژیم قرار گرفته بوده برای دفاع ازخود به سوی یک دستفروش مترو می شتابد و تیغ موکت بری وی را می گیرد.نیروی انتظامی مزدور ضارب اصغر نحوی پورفیلمهای مستند ثابت می کند وی به هیچکس آسیبی نرسانده و فقط برعلیه آخوندها و رژیم شعار می داده است. شعارهایی را که شاهدان نقل کرده اند از این قرار است.«من فرزند ایرانم، ما از دست آخوندها خسته شدهایم، ما این آخوندها را نمیخواهیم. این اسلام را نمیخواهیم. این چه مملکتی است، این چه اسلامی است، اینا به اسم اسلام دارن دزدی میکنن،  این آخوندا همشون دزدن، ما جونمون به لب رسیده از دست آخوندا، من از هیچی نمیترسم.»
نیروی انتظامی که اصولا وظیفه حفظ نظم و کمک به مردم و یا آسیب دیدگان درهر واقعه را عهده داراست، در این حادثه ثابت کرد به جز اجرای فرمان رهبر تابع هیچ قانونی نمی باشد. از اینرو بدون هیچگونه صحبت با اصغرنحوی پور و یا تلاش برای دستگیری وی در برابر ده ها نفر از مردم حاضربه اصغرنحوی پور شلیک کرد و زنده یاد اصغر درحالیکه هنوز شعار می داد«جانم فدای ایران» جوانمردانه جانباخت.


برطبق گزارشات بعدی ، مزدوری که به اصغر شلیک کرده است از جایزه بگیران و سرکوبگران رژیم بوده و قطعا با دستور بالاتر اقدام به چنین جنایتی کرده است.
پهلوان اصغر نحوی پورفردی خوشنام بوده ، در رشته ورزش باستانی در باشگاه شهرری از احترام ویژه ایضارب اصغرنحوی پور برخوردار بوده است. مردم محل وی را بعنوان یک عنصر اجتماعی و جوانمرد می شناختند.آنچه برهمگان آشکار است اکنون رژیم جمهوری اسلامی ایران پایگاه مردمی خودرا ازدست داده ، جناحهای رژیم برای حفظ قدرت به جان هم افتاده اند، لذا برای بقای بیشتر خود سیاست اعمال بیشتر توحش و اجرایی کردن فرمان «آتش به اختیار» را در دستورکار قرار داده است. امری که سرانجام دوجانبه خواهد شد و دیری نخواهد پائید نیروهای انقلابی - مبارز و همه آزادیخواهان ایران نیز آتش به اختیار خواهند شد. دیر نیست روزیکه نه فقط ضارب جنایتکار اصغرنحوی پوربلکه همه آدمکشان و سرکوبگران رژیم به سزای اعمال خود خواهند رسید. آتش به اختیارکارگران و زحمتکشان تحت ستم، فرهنگیان ، خلقهای سرکوب شده و دریک کلام توده مردم بپا خاسته عظمت دیگری خواهد داشت.


در همین رابطه فیلمی از چگونگی حادثه مترو و شعری که زنده یاد اصغر نحوی در جمع دوستانش سروده با صدای خودش برای علاقمندان منتشر می کنیم


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری