در سوگ طاهر احمد زاده هروی
با کمال تأسف طاهراحمدزاده هروی یکی از چهره های برجسته نهضت مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی ایران درگذشت. احمدزاده مبارزی دلیر، انسانی فرهیخته و از پیشکسوتان ملی شدن نفت ایران بود. وی بارها در زمان رژیم دیکتاتوری شاه به زندان افتاد. در دوره رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران استاندار خراسان شد ولی دیری نپائید که شخص خمینی اقدام به عزل وی نمود و سرانجام وی را به زندان افکندند. طاهراحمدزاده پدررفقای شهید سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مسعود ، مجید و مجتبی احمدزاده بود.


آنها که در دوره رژیم شاه با احمدزاده هم بند بوده اند ، شاهدان حقیقی استقامت ، بردباری، پایمردی و نیک اندیشی این مرد بزرگ می باشند. احمد زاده مردی بود بمعنای واقعی دمکرات ، با تمام جریانات سیاسی رابطه نزدیک داشت و برای تمام زندانیان سیاسی فردی بود قابل احترام. در روزهای سخت زندان شاه ، بویژه دردوره سرکوب زندان شیراز و بعدا درزندان قصر، طاهر احمدزاده تکیه گاهی بود برای بسیار کسانی که شرایط آن روزها برایشان بسیار دشوار بود.


زنده یاد احمد زاده عمری را در راه شریعت و طریقتی که بدان باورداشت استوارماند و دردوره طولانی قحط سالی عدالت و آزادی چه درزمان شاه و چه در رژیم خمینی هرگزسرتسلیم فرود نیاورد.
فقدان این مبارز خوشنام را به همه آزادیخواهان ، خانواده احمدزاده و تمام دوستداران وی تسلیت می گوئیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۹ آذر ۱۳۹۶- ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری